Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:901 (2016-2017)
Innlevert: 24.03.2017
Sendt: 24.03.2017
Besvart: 30.03.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Mener statsråden at dagens nivå og omfang hva gjelder den barnefaglige kompetansen, og dagens øvrige tiltak som skal være i mottakene for å ivareta enslige mindreårige, og som kan motvirke psykiske lidelser, selvskading, rusproblematikk og forsvinninger, er tilstrekkelig for å ivareta enslige mindreårige i mottak på en tilfredsstillende måte?

Begrunnelse

Den siste tiden har vi registrert en rekke bekymringsmeldinger knyttet til situasjonen for enslige mindreårige på mottak. På vg.no den 21. mars skriver statsråden at regjeringen bevilget om lag 50 millioner til økt barnefaglig kompetanse og bemanning for enslige mindreårige over 15 år i 2017. Videre skriver han at Enslige, mindreårige asylsøkere er en spesielt utsatt gruppe med særlige behov. Derfor prioriteres disse i alle ledd i utlendingsforvaltningen – ved registrering, innkvartering, saksbehandling og bosetting. Ved en eventuell retur, behandles de ekstra skånsomt.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Enslige mindreårige asylsøkere som søker beskyttelse i Norge har lovfestet rett til et botilbud i påvente av at søknaden blir behandlet. Utlendingsdirektoratet (UDI) har omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år som bor i asylmottak og skal sikre at enslige mindreårige asylsøkere får nødvendig omsorg og trygghet så lenge de bor på mottaket. UDI jobber systematisk med å sikre at omsorgen for barn og enslige mindreårige ivaretas på en best mulig måte i mottak.
UDI har rutiner for oppfølging av enslige mindreårige og har blant annet rundskriv om omsorgsarbeidet for enslige mindreårige i mottak, om håndteringen av forsvinninger fra mottak, om forekomst av vold, uro og andre alvorlige hendelser.
I statsbudsjettet for 2016 bevilget Stortinget om lag 50 mill. kroner til økt bemanning og barnefaglig kompetanse for EMA-mottak. Med bevilgningen har UDI oppnådd en større tetthet av profesjonelle omsorgsarbeidere på mottakene. Stortinget har vedtatt en videreføring av midlene i 2017, i tråd med regjeringens budsjettforslag.
Det er besluttet at enslige mindreårige med begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet skal bosettes etter innvilgelse av førstegangs fornyelse. Dette utgjør en vesentlig andel av de enslige mindreårige i mottak. Bosetting av denne gruppen antas å ha en risikodempende virkning.
Justis- og beredskapsdepartementet er i kontakt med berørte sektormyndigheter om enslige mindreårige i mottak. Situasjonen for denne gruppen følges tett og behov for ytterligere tiltak vurderes fortløpende. Regjeringen har jobbet tverrdepartementalt med sikte på å fremme ulike tiltak utover dagens eksiterende tiltak for å bedre situasjonen for enslige mindreårige i mottak. Jeg tar sikte på en rask behandling i Regjeringen.