Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:968 (2016-2017)
Innlevert: 07.04.2017
Sendt: 07.04.2017
Besvart: 20.04.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Tidligere innsendt spørsmål gjentas:
Når legger statsråden opp til at henholdsvis «Trafikkpakke 1 Sør» og «Trafikkpakke 2 Nord» skal legges ut på anbud, når legges det opp til at kontrakter for de to pakkene skal inngås, og har statsråden vurdert hensiktsmessigheten av å gjennomføre en stor og kostbar konkurranse som antagelig ikke vil være klar til signering før etter at høstens stortingsvalg er avholdt?

Begrunnelse

Det vises til spørsmål 906 (2016-2017):

«Stortingsflertallet har vedtatt at all persontrafikk på jernbane i Norge skal konkurranseutsettes. Når legger statsråden opp til at henholdsvis «Trafikkpakke 1 Sør» og «Trafikkpakke 2 Nord» skal legges ut på anbud, når legges det opp til at kontrakter for de to pakkene skal inngås, og har statsråden vurdert hensiktsmessigheten av å gjennomføre en stor og kostbar konkurranse som antagelig ikke vil være klar til signering før etter at høstens stortingsvalg er avholdt?»

I mottatt «svar» svarer samferdselsministeren overhodet ikke på spørsmålet som ble stilt. Spørsmålet stilles derfor på nytt med ønske om at det denne gangen gis svar på spørsmålet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg viser til mitt svar på spørsmål 906 fra stortingsrepresentanten Sverre Myrli på samme spørsmål, jf. vedlegg. I mitt forrige svar ga jeg en utfyllende beskrivelse av den ekstraordinære satsingen som nå pågår for norsk jernbane. Det innebærer både opprusting av infrastruktur og materiell, samt bedre organisering. Nytteverdiene av dette vil være store uavhengig av regjering, og bør gjennomføres uavhengig av stortingsvalg. Jeg anser det som et svar på hensiktsmessigheten av arbeidet vi gjør.
Det er ikke besluttet når tidspunkt for utlysning av trafikkpakke 1 og 2 skal skje, og derfor har vi ikke noe nytt å meddele Stortinget nå. Det er mulig jeg kunne utbrodert det tydeligere i mitt forrige svar, men håper det er tydelig formulert nå.