Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1003 (2016-2017)
Innlevert: 21.04.2017
Sendt: 24.04.2017
Besvart: 03.05.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Nasjonalteateret fikk nylig 1,9 milliarder kr. til rehabilitering og oppussing av hovedscenen. Den Nationale Scene (DNS) i Bergen er kommet like langt i prosessen for nybygg og oppgradering av det gamle huset. Kostnadene er beregnet til rundt 800 mill. DNS trenger ikke bare rehabilitering av helt grunnleggende scenefasiliteter som har konsekvenser for drift og HMS, men mangler også areal.
Når vil kulturministeren komme med tilsvarende gode nyheter for det statlige teateret i Bergen?

Begrunnelse

Arbeidet for å få statlig støtte til rehabilitering av Nasjonalteateret har vart over lengre tid, men prosessen med KVU og KSl har pågått parallelt for med arbeidet for oppgradering av Den Nationale Scene i Bergen samt nybygg. Regjeringen har ansvar for et bredt kulturliv i hele landet og at statens midler blir brukt til å understøtte en slik utvikling.
De senere år har staten bevilget milliardbeløp til kulturbygg i Oslo regionen. Bergen har ett statlig teater med grunnleggende behov for oppgradering og nye areal. Utredning med KVU og KSl er ferdig og saken ligger nå i departementet til vurdering parallelt med Nasjonalteateret.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Nasjonalteateret fikk nylig 1,9 milliarder kr. til rehabilitering og oppussing av hovedscenen. Den Nationale Scene (DNS) i Bergen er kommet like langt i prosessen for nybygg og oppgradering av det gamle huset. Kostnadene er beregnet til rundt 800 mill. DNS trenger ikke bare rehabilitering av helt grunnleggende scenefasiliteter som har konsekvenser for drift og HMS, men mangler også areal. Når vil kulturministeren komme med tilsvarende gode nyheter for det statlige teateret i Bergen.
Representanten Grung viser til at regjeringens behandling av spørsmålet om konseptvalg for rehabilitering av Nationaltheatret er ferdig, og Nationaltheatret er gjort kjent med hvilket konsept regjeringen vil legge til grunn i det videre arbeidet i tidligfasen for prosjektet. Det er tidligere gjennomført en konseptvalgutredning (2013/2014) med tilhørende ekstern kvalitetssikring KS1 (oktober 2015) som inngår som beslutningsgrunnlag for konseptvalget. Konseptvalget er en viktig milepæl i prosjektet og innleder neste fase, en avklaringsfase som Stortinget har bevilget midler til i 2017. Det vil imidlertid først være når det foreligger et ferdig forprosjekt og ekstern kvalitetssikring KS2, at regjeringen vil legge frem selve kostnadsrammen for prosjektet for Stortinget. Gjennom KS1-prosessen er det utredet et kostnadsestimat på 1,9 mrd. kroner for forventet investeringskostnad for det konseptet regjeringen har valgt å gå videre med for Nationaltheatret.
Representanten Grung viser videre til en nylig ferdigstilt konseptvalgutredning (2015) med tilhørende ekstern kvalitetssikring KS1 for Den Nationale Scene. KS1-prosessen ble ferdigstilt 23. januar 2017. Vi har mottatt KS1-rapporten og den er til behandling i Kulturdepartementet. KS1-rapporten, som er offentlig tilgjengelig, viser vurderinger og estimater knyttet til flere mulige alternativer for teatret, med estimater for kostnadsrammer for ev. fremtidige byggeprosjekter som spenner fra nullalternativ til 1 mrd. kroner. Det alternativet som KS1-rapporten anbefaler, er et konsept som til dels vil være i strid med gjeldende fredningsbestemmelser.
Representanten Grung spør om når jeg vil "komme med tilsvarende gode nyheter" for Den Nationale Scene som for Nationaltheatret. Som representanten er klar over, må vi forholde oss til gjeldende prosedyrer for behandling av saker som vil kunne medføre en investeringskostnad over Finansdepartementets terskelverdi - det er ingen snarveier for Den Nationale Scene. Nå skal vi først behandle KS1-rapporten og det grunnlaget vi har mottatt. Det er også enkelte spørsmål vi allerede nå ser behov for mer informasjon om, det gjelder for eksempel spørsmålet om fredning og antikvariske hensyn, hvor vi har behov for å innhente innspill fra antikvariske myndigheter.
Vi skal gjøre en grundig vurdering av hva som er den riktige løsningen for Den Nationale Scene. Når vi har ferdigstilt vår behandling av saken, kan regjeringen fatte et konseptvalg for Den Nationale Scene. Det er for tidlig å varsle når dette vil skje, eller spekulere i om det vil være "nullalternativet" eller et konsept som vil innebære planer om statlig investering. Regjeringen ser imidlertid at det er behov for å komme raskt i gang med nødvendig rehabilitering av tak og fasader på Den Nationale Scene, som er i svært dårlig stand. Statsministeren har i dag derfor gjort kjent at regjeringen vil fremme forslag om midler til umiddelbar rehabilitering av tak og fasader i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017.