Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1026 (2016-2017)
Innlevert: 26.04.2017
Sendt: 27.04.2017
Besvart: 05.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I februar 2016 svarte samferdselsministeren at Sotrasambandet skulle stå ferdig som planlagt og at OPS var en god gjennomføringsmetode for å redusere kostnader og holde fremdriftsplanen. Ministeren var ikke så opptatt av oppstart men at Sotrasambandet skulle stå ferdig som planlagt, og at den statlige andelen skulle bli større enn det staten skulle ta inn i moms på prosjektet.
Når forventer ministeren at Sotrasambandet blir ferdigstilt, til hvilken total kostnad og hva forventes å bli statens andel?

Begrunnelse

Viser til spørretimen 17.befruar 2016. Regjeringen har ennå ikke klart å legge frem Sotrasambandet til behandling i stortinget og det var tidligere planlagt byggestart i 2017.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 er det lagt til grunn et kostnadsoverslag for rv 555 Sotrasambandet på om lag 9,6 mrd. 2017-kr, basert på gjennomføring som et «tradisjonelt» prosjekt. Av dette er det lagt til grunn at 5,1 mrd. kr eller om lag 53 pst. skal finansieres med statlige midler, jf. side 290 i meldingen. Opplegget for finansiering av Sotrasambandet som OPS-prosjekt er under avklaring. Til sammenligning var det i Nasjonal transportplan 2014-2023 lagt til grunn et kostnadsoverslag på 7 mrd. 2013-kr, hvorav 2 mrd. kr eller 29 pst. var forutsatt finansiert med statlige midler.
Lokale myndigheter fattet i februar/mars 2017 endelige vedtak om et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Statens vegvesen arbeider nå med å sluttføre grunnlagsdokumentene for ekstern kvalitetssikring av prosjektet (KS2). Samferdselsdepartementet vil legge fram bompengeproposisjonen så snart nødvendige avklaringer foreligger. Deretter kan prosessen med kontrahering av OPS-selskap startes opp.
Før arbeidene på selve OPS-prosjektet kan startes, er det nødvendig å gjennomføre en rekke forberedende arbeider. Det er satt av midler til dette både i 2016 og 2017. En høyspentlinje som er eneste elektrisitetsforsyning til gassterminalen på Kollsnes i Øygarden, må flyttes. Høyspentlinjen forsyner også bl.a. oljeplattformen Martin Linge. Detaljprosjektering av løsningen for å flytte høyspentlinjen pågår, og det er lagt opp til å lyse ut arbeidene like etter sommerferien. Arbeidene med arkeologiske undersøkelser starter nå i mai. Videre pågår omfattende arbeider med grunnerverv der om lag 700 eiendommer blir berørt, hvorav 27 boligeiendommer skal innløses.
Det er derfor for tidlig å si når det nye Sotrasambandet kan stå ferdig, men forberedelsene pågår for fullt.