Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1055 (2016-2017)
Innlevert: 04.05.2017
Sendt: 04.05.2017
Besvart: 12.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Vold- og trusselhendelser i norske fengsler har økt dramatisk.
Hvor mange vold- og trusselhendelser er anmeldt, hvor mange saker har ført til domfellelse og hvor mange er henlagt?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg er i likhet med representanten opptatt av utviklingen i antall vold- og trusselhendelser i kriminalomsorgen, og at etaten og departementet har oversikt over utviklingen. Jeg viser i den forbindelse til tidligere svar til representanten, bl.a. 2. november 2016.
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ikke statistikk over hvor mange vold- og trusselhendelser som er anmeldt, domfelt eller henlagt. KDI har i rundskriv av mars i år bedt fengslene og friomsorgskontorene om å rapportere på dette slik at KDI og departementet i framtiden kan fremskaffe slik informasjon.
Riksadvokaten fører statistikk for vold og trusler mot offentlige tjenestemenn, men den omfatter vold og trusler mot flere enn fengselsansatte, herunder bl.a. polititjenestemenn.
Riksadvokaten opplyser at vold og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen er et prioritert område og at politiet skal godta anmeldelser fra arbeidsgiver på vegne av ansatte i kriminalomsorgen jf. Riksadvokatens rundskriv 2017/1 om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2017.