Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1059 (2016-2017)
Innlevert: 04.05.2017
Sendt: 04.05.2017
Besvart: 09.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Hvilke kontrollmekanismer er iverksatt for å sikre at Fritt Behandlingsvalg ikke bidrar til todeling av helsevesenet og som sikrer at pasientene får likeverdige tilbud, uavhengig av demografi og geografi?

Begrunnelse

Tall fra Stortingets utredningsseksjon viser at en stor andel av pasientene som benytter seg av ordningen Fritt behandlingsvalg som ble innført 1.11.15, holder til på det sentrale østlandsområdet. 960 av 1714 pasienter som hadde benyttet seg av ordningen per 31.12.2016, var fra Oslo, Akershus eller Østfold.
At det er den enkeltes helseutfordring, ikke geografisk tilhørighet, ressurser eller annen sosioøkonomisk bakgrunn, som styrer hvilket helsetilbud man får, er en viktig verdi i Norge. Arbeiderpartiet mener alle helsetilbud må ha dette som rettesnor når tilbudene utvikles og iverksettes.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Fritt behandlingsvalg er en bred reform som skal redusere ventetidene, øke valgfriheten og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Den største effekten av ordningen vil komme ved at de offentlige sykehusene får mulighet til å behandle flere pasienter og øke bruken av anbud. Dette kommer alle pasienter til gode.
Fritt behandlingsvalgpasienter skal rettighetsvurderes i offentlige sykehus eller hos private med myndighet til å tildele pasient- og brukerrettigheter. De samme prinsippene og veilederne for prioritering som gjelder i spesialisthelsetjenesten for øvrig, gjelder for de private leverandørene i fritt behandlingsvalg. Når tjenester vurderes for innfasing i fritt behandlingsvalg, er det et viktig kriterium at det ikke er risiko for kompetanseflytting fra offentlig til privat virksomhet som kan gi vesentlig risiko for svekkelse av den offentlige spesialisthelsetjenestens evne til å oppfylle sine oppgaver – herunder pasientbehandling, utdanning, forskning og pasientopplæring ved sykehusene. Tjenester fases gradvis inn i ordningen, og vi følger nøye med på utviklingen. Fritt behandlingsvalg skal stimulere den offentlige helsetjenesten til å bli mer effektiv, og er ikke ment å undergrave de offentlige sykehusene.
Selv om private generelt trolig vil etablere seg der folk bor tettest og der det er enklest å rekruttere helsepersonell, er fritt behandlingsvalg-leverandører tilgjengelige for alle pasienter i hele landet. Som for fritt sykehusvalg vil det variere hvor langt en pasient som bruker fritt behandlingsvalg, må reise for å kunne benytte et slikt tilbud.
Uavhengig av fritt behandlingsvalg er det uansett slik at ikke alle kan ha samme reiseavstand til ethvert helsetilbud. Også i den offentlige helsetjenesten gjør behovet for spesialisering og rasjonell bruk av ressurser at ulike tjenester er lokalisert til forskjellige offentlige sykehus i en region. Pasienten blir henvist til det sykehuset innenfor helseregionen som kan gi den nødvendige behandlingen.