Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1093 (2016-2017)
Innlevert: 10.05.2017
Sendt: 10.05.2017
Besvart: 15.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Vil helseministeren svare på spørsmålene til LO i indre Hardanger innen mandag 15. mai?

Begrunnelse

Styret i LO i indre Hardanger har 9.5.2017 sendt et åpent brev til helseministeren der de stiller en rekke spørsmål om avklaringer rundt akuttilbudet ved sykehuset. Det er nødvendig at helseministeren avklarer disse spørsmålene før Stortinget skal ta stilling til akuttilbudet ved Odda sykehus mandag 15. mai, slik at Stortinget gjør vedtak på et opplyst grunnlag.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Når det gjelder svar på brev fra LO i Indre Hardanger, viser jeg til vedlagte brev datert 15. mai.

Spørsmål fra LO i Indre Hardanger vedr. Odda sjukehus
Jeg viser til epost fra LO i indre Hardanger med spørsmål vedrørende det fremtidige akuttilbudet ved Odda Sjukehus.
Mandag 24. april ble det gjennomført felles foretaksmøte for alle de regionale helseforetakene. Jeg la vekt på at akuttfunksjonene gjennom dette møtet ble avklart, for å sikre forutsigbarhet og ro rundt det videre arbeidet med utviklingsplanene som skal ferdigstilles i 2018.
I foretaksmøtet stadfestet jeg Helse Vest RHF sitt vedtak om rammene for utvikling av Odda sjukehus. Odda sjukehus skal fortsatt være et akuttsykehus. Tilbudet skal ikke reduseres, men styrkes på mange områder. Akuttberedskapen med døgnåpen skadepoliklinikk vil være tilpasset lokale behov, blant annet som følge av økende turisme både sommer og vinter.
I brev til helse- og omsorgskomiteen datert 8. mai, har jeg beskrevet de føringer jeg vil legge for Helse Fonna sin plan for implementering av endringene:

"Odda sjukehus har spesielle utfordringer på grunn av sin geografiske beliggenhet og risiko for stengte veier. Jeg vil derfor påse at Helse Fonna sin plan for implementering av foretaksmøtets vedtak ivaretar følgende:
•Odda skal være et akuttsykehus. Tilbudet ved Odda sjukehus skal være framtidsrettet og videreutvikles i samsvar med nasjonal helse- og sykehusplan, være forsvarlig, forutsigbart og ivareta tryggheten, og er en viktig del av beredskapen for befolkningen.
•Sykehuset skal kunne håndtere situasjoner med akutte alvorlig syke eller skadde pasienter/traumepasienter, og stabilisere for videre transport. Dette gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander. Den samlede beredskapen for befolkningen tilhørende Odda sjukehus skal være på samme nivå og gi tilsvarende trygghet som i dag. Den samlede kompetansen som finnes på sykehuset, og som er i beredskap, skal selvsagt kunne brukes i akutte alvorlige situasjoner.
•Kirurg/ortoped skal behandle pasienter på skadepoliklinikken, og skal være tilgjengelig for sykehuset på døgnbasis.
•Anestesilege og medisinsk overlege skal være tilgjengelig på døgnbasis.
•Sykehuset skal gjennomføre kompetansehevende tiltak og regelmessig trening, slik at personellet er forberedt på å håndtere akutte situasjoner.
•Det skal utarbeides en beredskapsplan med tiltak for å møte ulike scenarier, herunder en situasjon med stengte veier. Beredskapsplanen utarbeides i samarbeid med de ansatte ved Odda sjukehus, med kommunene og øvrige aktuelle aktører."

At den samlede beredskapen skal være på samme nivå og gi tilsvarende trygghet som i dag, betyr ikke at det ikke vil skje kunne endringer i dagens organisering for å gjøre tilbudet mer fremtidsrettet. Flere av spørsmålene går nettopp inn på den interne organiseringen av tilbudet. Dette vil bli avklart i prosessen som vil starte etter at Helse Vest får et revidert oppdragsdokument der innholdet i mitt brev til Stortinget vil bli tatt med. I dette arbeidet skal de ansatte, Odda kommune og andre interessenter inviteres med, slik det fremkommer av brevet.
Jeg vil vurdere om den endelige planen er i samsvar med føringene i mitt brev når planen er utarbeidet. Det vil ikke skje endringer i Odda som følge av foretaksmøtevedtaket før denne planen er vurdert.
Jeg vil ellers vise til at Stortinget vil behandle representantforslagene vedrørende Odda sjukehus den 15. mai 2017.