Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1110 (2016-2017)
Innlevert: 12.05.2017
Sendt: 12.05.2017
Besvart: 19.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden redegjøre for resultatet av pilotprosjektet om stedlig ledelse ved Volda sjukehus og konsekvensene for den stedlige ledelsen i Møre og Romsdal HF, samt hvilke nye fullmakter som nå blir gitt til den som skal ha det samlede stedlige ledelsesansvar ved Volda sjukehus?

Begrunnelse

Statsråd Høie uttalte følgende i Stortinget 8.2.17 angående stedlig ledelse ved Volda sjukehus, sitat:

" I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere ved de ulike geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse. Uavhengig av organisering skal det sikres god kommunikasjon og nærhet til nærmeste leder", sitat slutt. Videre uttalte Høie:

" Helse Møre og Romsdal skal i gang med et tre måneders pilotprosjekt om stedlig ledelse ved Volda sjukehus nå i februar. Pilotprosjektet skal evalueres når det er ferdig, og i løpet av 2017 skal det utvikles en løsning som skal innføres ved alle sykehusene i Møre og Romsdal ved årsskiftet 2017/2018. Jeg har tiltro til at både Helse Midt- Norge og Helse Møre og Romsdal følger opp Stortingets intensjoner i denne saken."

Arbeidet er nå avsluttet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Midt-Norge RHF har orientert departementet om resultatene fra pilotprosjektet ved Volda sjukehus. Som en del av organisasjonsutviklingsprosessen i Helse Møre og Romsdal HF besluttet administrerende direktør i mars 2016 at helseforetaket skulle ha en tverrgående klinikkstruktur som støtter opp om ambisjonen om helhetlig ledelse og utvikling av helseforetaket.
For å ivareta behovet for stedlig ledelse i den nye organisasjonsstrukturen i Møre og Romsdal HF ble det vedtatt at seksjonslederne i klinikkene som et prinsipp skulle være stedlige. Et eget delprosjekt har i tillegg utredet og foreslått et konsept for stedlig koordinering og ledelse innenfor den valgte klinikkstrukturen (Stedlig ledelse i Helse Møre og Romsdal HF. Rapport fra delprosjektet for stedlig ledelse. 8. desember 2016).
Ifølge Helse Midt-Norge RHF er det foreslåtte konseptet for stedlig ledelse prøvd ut som et tre måneder langt pilotprosjekt ved sykehuset i Volda. Det tas sikte på å kunne iverksette konseptet på de øvrige sykehusene i løpet av høsten 2017.
Pilotprosjektet har ifølge Helse Midt-Norge RHF bidratt til konkretisering, justering og videreutvikling av delprosjektets forslag til konsept for stedlig koordinering og ledelse. Piloten kan oppsummeres med følgende stikkord:

- Rollen som stedlig koordinator har blitt nærmere prøvd ut og tydeliggjort
- Det er gjennomført og vunnet erfaringer med møter for tverrgående koordinering
- Elementer i koordineringsmøtene er allerede justert og videreutviklet, og det er utarbeidet beskrivelser av ulike typer av møter
- Det er utviklet ny saksgang for behandling av lokale arealsaker
- Det har vært gjennomført et stedlig ledermøte der helseforetaket har prøvd ut samhandlingen mellom ledergruppen, lokale ledere og stedlig koordinator
- Det har kommet opp flere forslag til hvordan koordinatorrollen og koordineringsmøtene kan brukes og utvikles lokalt

Basert på erfaringer fra pilotprosjektet gir evalueringen ifølge Helse Midt-Norge RHF nokså detaljerte anbefalinger til videre prosess med innføring av konsept for stedlig ledelse i Helse Møre og Romsdal HF. Anbefalingene er knyttet til både koordinatorrollen, de ulike møtene for tverrgående koordinering, saksgang for arealsaker og stedlige ledermøter og -samlinger. I videre utvikling av konseptet mener de at det bør settes fokus på hvordan koordinator best kan jobbe, og hvordan møtene best gjennomføres for å få mobilisert og engasjert ledere til å delta slik at det skapes nyttige dialoger, samhandling og koordinering lokalt.
Helse Midt-Norge RHF har orientert departementet om at det så langt er flere og gode erfaringer med aktivitetene og tiltakene som er gjennomført. I det videre innføringsarbeidet understreker de at det er viktig å anerkjenne at det kan være ulike lokale behov og løsninger for sykehusene. Det er ikke et mål i seg selv at konseptet skal være likt på tvers av lokasjoner, og en viktig oppgave for stedlig koordinator er nettopp å lytte til lokale behov og gjøre tilpasninger. I orienteringen til departementet fremgår det at det likevel anbefales at koordinatorene ved de ulike sykehusene jobber tett sammen på tvers for å utvikle rollen og møtearenaene, da summen av erfaringer vil bringe konseptet raskere fremover. Koordinatorene bør ha et særlig ansvar for å i fellesskap oppdatere seg på trender og utviklingstrekk hva gjelder stedlig ledelse i landet for øvrig, og vurdere lokale løsninger i lys av dette. Helse Møre og Romsdal HF vil ifølge Helse Midt-Norge RHF søke å få på plass en operativ løsning for stedlig ledelse på alle sykehusene innen utgangen av 2017. Dette krever at koordinatorene utpekes og begynner samarbeidet seg imellom så snart som mulig. Ledergruppen i helseforetaket skal ha eierskap til denne prosessen.
Helse Møre og Romsdal HF vil i et lengre perspektiv gjennomføre en grundigere evaluering av konseptet for stedlig ledelse. En slik evaluering bør vurdere konseptet opp mot helseforetakets helhetlige organisasjonsmodell og behov for stedlig ledelse og koordinering. Det er viktig å høste bred og god erfaring med utrullingen på alle sykehusene i foretaket, for så å gjennomføre en evaluering i løpet 12 til 18 måneder, da det på dette tidspunktet vil kunne foreligge tilstrekkelig erfaring med løsningen.
Når det gjelder spørsmålet om hvilke nye fullmakter som nå blir gitt, så har Helse Midt-Norge RHF informert departementet om at Helse Møre og Romsdal HF er i en prosess med revidering av fullmaktsreglementet som del av organisasjonsutviklingen. Revideringen skal også inkludere erfaringene fra pilotprosjektet om stedlig ledelse i Volda. Fullmakter for stedlig ledelse vil inngå i det reviderte reglementet, og vil ifølge Helse Midt-Norge RHF være klart innen september i år.