Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1147 (2016-2017)
Innlevert: 22.05.2017
Sendt: 22.05.2017
Besvart: 30.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Ser ministeren behov for å sikre kommunene mulighet til å igangsette og gjennomføre initiativer i sine barnehager uten at dette automatisk gir grunnlag for økt støtte til private barnehager?

Begrunnelse

Beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager virker som hindrer i kvalitetsmessige forbedringer i kommunale barnehager. Dette ved at en ekstraordinær innsats i kommunale barnehager, automatisk gir økt tilskudd til privat, og det helt uavhengig av om den private barnehagen velger å øke kvaliteten eller øke sitt utbytte.
Jeg er gjort kjent med en sak der en kommune ønsket å gjennomføre et prosjekt for å redusere sykefraværet i kommunale barnehager. Saken "stoppet opp" med grunnlag i at prosjektet ville medføre økt grunnlag for beregning av tilskudd til private barnehager, og uten å kunne stille krav om tilsvarende prosjekt.
Spørsmålet om muligheten til på holde prosjektmidler utenfor beregningen ble sendt til Fylkesmannen i Agder, da man oppfattet det som urimelig at en kommune ikke har mulighet til å iverksette et prosjekt uten vesentlige økonomiske ulemper langt utover egne utgifter, og hvor likeverdigheten burde gjelde begge veier. Fylkesmannen avviste muligheten til dette.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen legger vekt på at barnehager i samme kommune skal ha likeverdige forutsetninger for å gi et godt barnehagetilbud. Da ny forskrift om tilskudd til private barnehager trådte i kraft 1. januar 2016, ble ordningen med kommunale satser derfor videreført og driftstilskuddet til de private barnehagene ble satt til å være 100 prosent av driftsutgiftene i kommunale barnehager. Beslutningen om å videreføre ordningen med kommunale satser sikrer at kommunene fortsatt vil ha mulighet til å gjøre lokale prioriteringer og ivareta en helhetlig barnehagepolitikk i egen kommune.
Barnehagelovens krav til kvalitet og innhold gjør ingen distinksjon mellom private og kommunale barnehager. Det betyr at de private barnehagene må forholde seg til de samme kravene som kommunale barnehager. Kommunen har ikke mulighet til å sette vilkår for hvilke typer kvalitetsarbeid de private barnehagene skal delta i ved tildeling av tilskudd. En vid adgang for kommunen til å stille vilkår til kvalitetsarbeidet i barnehagene vil bryte med dagens system hvor kravene til kvaliteten på tilbudet ligger i loven.
Gjennom å sette tydelige forventinger til kvaliteten på tjenesten gjennom barnehageloven med forskrifter, legger vi et godt grunnlag for at alle barn får et godt barnehagetilbud. I den sammenhengen vil jeg vise til at regjeringen har varslet en høring av bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm våren 2017.
Videre har regjeringen nylig fastsatt en ny rammeplan, som stiller tydeligere krav til barnehagens innhold og oppgaver. Dette vil sikre et mer likeverdig tilbud for alle barn uavhengig av hvilken barnehage de går i. For å gjennomføre dette er det helt avgjørende at de private barnehagene har de samme økonomiske forutsetningene som de kommunale.