Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1153 (2016-2017)
Innlevert: 23.05.2017
Sendt: 23.05.2017
Besvart: 29.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Når i 2017 tar statsråden sikte på å fremme en proposisjon om Miljøpakken 3 for Stortinget?

Begrunnelse

I Regjeringens forslag til ny Nasjonal Transportplan 2018-2029 står det at miljøpakken 3 for Trondheimsområde skal behandles av Stortinget i løpet av 2017.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke mottatt grunnlagsmaterialet for en proposisjon om Miljøpakken 3. Det jobbes fortsatt med beregninger av det reelle bompengebehovet, nå sist i lys av rammene for de store riksvegprosjektene i NTP 2018-2029. Dette kan medføre behov for justeringer av bompengeberegningene.
Departementet tar sikte på at saken kan legges fram for Stortinget i løpet av høsten 2017.