Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1171 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 26.05.2017
Besvart: 02.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Gårdsbruket Nygården driver melkeproduksjon og har Ørland flystasjon som nærmeste nabo. Som følge av kampflyetableringen, kan gårdsdriften ikke opprettholdes uten å bryte kravene til dyrevelferd. Mattilsynet har gitt dispensasjon for 2017, men vil ikke forlenge ut over dette. For å videreføre driften må driftsbygningen etableres på en mindre støybelastet del av eiendommen.
Vil forsvarsministeren bidra økonomisk til en løsning som sikrer fortsatt drift på Nygården?

Begrunnelse

Som følge av kampflyetableringen og den aktivitet, trafikk og støy dette medfører, kan ikke gårdsdriften på eiendommen Nygården opprettholdes med melkeproduksjon uten at driftsbygningen flyttes. Eieren av Nygården har gjentagende ganger søkt om en dialog med Forsvarsbygg for å finne en løsning som sikrer reetablering av driftsbygningen på en driftssikker del av eiendommen. Det er allerede lagt til rette for flytting av bolighuset.
Det ble i 1997 innført mosjonskrav for storfe som er oppstallet i båsfjøs. Mattilsynet forvalter lovverket og har for 2016 og 2017 gitt dispensasjon fra kravet om at dyrene på Nygård skal ha tilgang til beiteområder. Det er gitt beskjed om at dispensasjonen ikke vil bli forlenget ut over dette.
Eieren av Nygård har vært i drøftinger med Forsvarsbygg og det er innledet forhandlinger for å etablere ny bolig på gården til annen del av eiendommen.
Forsvarsbygg har så langt ikke vært villig til å se nærmere på driftssituasjonen på gården.
Gårdsdriften på Nygården kan ikke videreføres som i dag på grunn av forsvarets etableringer. Eieren er avhengig av at driftsbygningen blir flyttet. Det er nødvendig at Forsvaret medvirker til dette, og jeg ber statsråden bidra til å finne løsning på finansiering av flyttingen.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 26. mai 2017 med spørsmål fra stortingsrepresentant Heidi Greni om muligheten for at forsvarssektoren vil bidra økonomisk til en løsning som sikrer fortsatt drift på landbrukseiendommen Nygården i Ørland kommune.
Landbrukseiendommen Nygården ligger rett nord for hovedinnkjørselen til Ørland flystasjon. Hoveddelen av den ca. 170 dekar store eiendommen ligger øst for fylkesvei 245 (FV 245). Imidlertid er både våningshus og driftsbygningene på eiendommen lokalisert vest for fylkesveien, og ligger således inneklemt mellom FV 245 i øst, kampflybasen i sør og vest og en naboeiendom i nord. Gården har med dagens aktivitet ved flystasjonen et beregnet gjennomsnittlig og maksimalt utomhus støynivå på henholdsvis 58,8 dB og 94,4 dB. Fremtidig beregnet støynivå etter innføring av F-35 er henholdsvis 61,7 dB og 94,6 dB.
Etter bestemmelsene i reguleringsplanen for Ørland flystasjon ligger landbrukseiendommen Nygården i gul støysone, jf. retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442:2012). Nygården skal dermed tilbys støyreduserende tiltak i boenhetene på eiendommen. Forsvarsdepartementet vil sørge for at de krav og forpliktelser som ble fastsatt gjennom reguleringsplanen for Ørland flystasjon følges opp og implementeres. Det foreligger imidlertid ikke noe rettslig grunnlag i reguleringsbestemmelsene for Ørland flystasjon som tilsier at bofunksjonen og/eller driftsfunksjonen på Nygården skal innløses på bakgrunn av støy, jf. grenseverdiene for støyutslipp.
Den naturlige samfunnsutviklingen på Ørlandet har også medført en økende trafikk på fylkesveien forbi eiendommen. Økt trafikk på fylkesveien som deler eiendommen i to gir utfordringer for driften av landbrukseiendommen. I konsekvensutredningene til reguleringsplanen for Ørland flystasjon ble det beregnet at den økte trafikkmengden på FV 245, som en konsekvens av kampflybaseetableringen, ga en økning i støy fra veitrafikk på mindre enn 1 dB. En endring i lydnivå på mindre enn 1 dB anses å være ubetydelig. Forsvarsdepartementet kan derfor ikke se at det er en årsakssammenheng mellom den beskjedne økningen i trafikkstøynivået grunnet kampflybasens virksomhet og problematikken rundt den daglige driften av gården.
Jeg har imidlertid forståelse for at det kan være belastende å bo og sove så nært opp til aktivitetene til vaktfunksjonen/hovedvakta ved Forsvarets kampflybase. Med bakgrunn i familiens oppfatning av personlig sikkerhet, følelsesmessig belastning og respekt for familiens privatliv ved bruk av utearealene til bofunksjonen, har departementet sett på alternativer som kan forbedre den fremtidige bokvaliteten til familien. Et alternativ som diskuteres mellom grunneier og Forsvarsbygg er å flytte bofunksjonen til østsiden av FV 245. I tillegg til å forbedre familiens bosituasjon, vil familien fortsatt ha kort avstand til resten av driftsenheten og sitt daglige arbeidssted. En flytting av bofunksjonen løser den umiddelbare ulempen med å bo så nært vaktfunksjonen på basen, og muliggjør flytting av resten av driftsenheten gradvis når nye krav for driften av gården skal implementeres. Et slikt driftspålegg er for eksempel kravet om overgang til løsdriftsfjøs innen utgangen av 2034. Overgangen til løsdriftsfjøs er en påregnelig kostnad som ikke foranlediges av virksomheten på kampflybasen.
Det er viktig for regjeringen at de som er berørt av kampflybaseutbyggingen likebehandles i henhold til reguleringsbestemmelsens forutsetninger, enten det gjelder innløsning eller støytiltak. Etter min mening har forsvarssektoren gjennom å tilby en flytting av bofunksjonen på Nygården gitt et betydelig økonomisk bidrag for fortsatt drift og utvikling av landbrukseiendommen, ut over det forsvarssektoren er juridisk forpliktet til.