Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1193 (2016-2017)
Innlevert: 31.05.2017
Sendt: 01.06.2017
Besvart: 12.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Har det blitt vurdert om etablering av fremskytt kampflybase og base for maritime overvåkingsfly vil kunne påvirke tidspunktet for investeringer i nytt banesystem (rullebane/taksebane) på Evenes i alternativ 1?

Begrunnelse

I Avinors rapport fra 2011 «Ny kampflybase - Konsekvenser for sivil luftfart – Utredningsrapport», står det blant annet (s. 34) at «Banesystemet har i dag en kapasitet pr. time på ca. 25 flybevegelser, og forutsatt ingen ytterligere restriksjoner på samtidig bruk, vil det være behov for utvidelser først etter år 2040.»

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 1. juni 2017, med spørsmål fra stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås om etablering av fremskutt kampflybase og base for maritime overvåkingsfly vil kunne påvirke tidspunktet for investeringer i nytt banesystem (rullebane/taksebane) på Evenes i alternativ 1.
I forkant av Stortingets vedtak fra 2012 om å etablere fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes (Innst. 388 S (2011–2012), jf. Prop. 73 S (2011–2012)), ble det gjort kapasitetsvurderinger knyttet til rullebanesystemet på Evenes. Denne vurderingen konkluderte med at det ikke var nødvendig å utvide rullebanesystemet for en fremskutt operasjonsbase for kampfly, grunnet operasjonsmønsteret og det begrensede antallet flybevegelser. I utarbeidelse av ny langtidsplan (Innst. 62 S (2016–2017) jf. Prop. 151 S (2015–2016)), ble det av samme grunn heller ikke vurdert som nødvendig å utvide rullebanesystemet knyttet til etableringen av base for nye maritime overvåkingsfly på Evenes.