Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1258 (2016-2017)
Innlevert: 09.06.2017
Sendt: 12.06.2017
Besvart: 20.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Hvilke grep har statsråden tatt, og hvilke mener han det er nødvendig å innføre, for å sikre at god og likeverdig kvalitet i omsorgstjenestene blir ivaretatt når det i større grad legges opp til fritt brukervalg for hjemmetjenester og hjemmesykepleie?

Begrunnelse

Ved økt bruk av fritt brukervalg i hjemmetjenester og hjemmesykepleie kan det være en reell fare for at pasienter og deres pårørende ikke bestiller riktig leverandør av de tjenester som er nødvendig for å ivareta den enkeltes helsesituasjonen utfra faglig baserte råd. Å være «en god bestiller» blir avgjørende for den enkelte. Det blir nødvendig med tiltak for at alle skal ha like muligheter til å bli gode bestillere. Dette gjelder både den enkelte og eventuelle pårørende.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har lenge ment at valgfrihet bør være grunnleggende i den offentlige helsetjenesten. Valgfrihet er viktig i seg selv. Det gir mangfold og muligheter for pasienter og brukere. Mange kommuner klarer allerede å møte dette behovet gjennom gode prosesser for medvirkning fra pasient og bruker. Helse- og omsorgstjenesteloven åpner også for at kommunen kan inngå avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere om tjenesteytingen. Kommunens ansvar for å sørge for nødvendige og forsvarlige tjenester til pasient og bruker ligger likevel fast. Flere kommuner velger derfor å inngå avtaler med private tjenesteytere som pasienten og brukeren kan velge mellom, slik som loven åpner for. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut en veileder for kommuner som ønsker å innføre brukervalg. Veilederen retter seg mot kommuner som ønsker å innføre brukervalg og har et todelt formål – vise muligheter for brukervalg innen egen organisasjon og gi råd om hvordan innføring av valg av tjenesteyter kan gjennomføres.
Den enkelte kommune står i utgangspunktet fritt til å organisere sine tjenester slik det finnes mest hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov. Kommunen må imidlertid til enhver tid organisere sine tjenester slik at de er i stand til å til å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester av forsvarlig karakter til de som har opphold i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 4-1. Videre stiller forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting ytterligere krav til kommunen om kvalitet i tjenestene. Dette ansvaret ligger hos kommunen uavhengig av hvilke tjenesteytere kommunen velger å benytte seg av. Den enkelte kommune må dermed forsikre seg om at også de private tjenesteyterne de har inngått avtale med yter tjenester som ligger innenfor lovens krav til nødvendige og forsvarlige tjenester.
Jeg ønsker å skape pasienten og brukerens helse- og omsorgstjeneste. For å få til dette må vi sørge for mer innflytelse til pasienter og brukere. Fritt brukervalg innebærer nettopp at pasienten og brukeren selv kan velge hvem de ønsker å motta sine tjenester fra. Dette vil igjen gi pasienten og brukeren større innflytelse ved utformingen av ens eget tjenestetilbud.
Jeg mener derfor vi har et godt regelverk som allerede legger til rette for valgfrihet for den enkelte kombinert med lovfestede krav til tjenestene. Så er det opp til den enkelte kommunene å sikre god oppfølging av regelverket, og å ta i bruk de mulighetene som lovgiver har gitt dem.