Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1271 (2016-2017)
Innlevert: 12.06.2017
Sendt: 13.06.2017
Besvart: 20.06.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Viser til Fiskeridepartementet bestilling av en SINTEF-rapport i 2011 om potensial for økt verdiskaping i oppdrettsnæringen. Kystmagasinet gjorde 15.01.2013 beregninger basert på rapporten, som viste til at norsk laksenæring skaper så mye som 100 000 arbeidsplasser i Europa innen foredling og indirekte verdiskaping.
Hvor mange arbeidsplasser mener statsråden det kan være snakk om basert på 2016-tall?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Oppdrett av laks og ørret er en viktig bidragsyter til sysselsetting, i både Norge og Europa.
Det reelle bidraget til sysselsetting i Europa basert på eksport av norsk, ubearbeidet oppdrettsfisk, er imidlertid trolig betydelig lavere enn de 100 000 arbeidsplasser som anslås i Kystmagasinets artikkel. Dette har sammenheng med at Kystmagasinets beregninger delvis bygger på en misforståelse av tallene i SINTEF-rapporten fra 2011. I artikkelen hevdes det at foredlingsleddet til laksenæringen i følge SINTEF-rapporten førte til om lag 21 450 årsverk i Norge. I SINTEF-rapporten beregnes imidlertid det isolerte sysselsettingsbidraget fra foredlingsleddet i havbruk i Norge, inkludert ringvirkninger, til å være 5 300 årsverk.
SINTEF beregnet i en annen rapport, fra 2014, at eksport av all norsk sjømat bidrar til ca. 20 600 arbeidsplasser knyttet til foredlingsvirksomhet i EU-området. (Fotnote1) Anslaget inkluderer direkte sysselsetting så vel som ringvirkninger som følger av dette. Det er min vurdering at dette anslaget trolig gir et mer riktig bilde på sysselsetting innen foredlingsvirksomhet i Europa basert på eksport av norsk fisk.
Det er for øvrig krevende å gjennomføre presise beregninger av ringvirkninger. Tallene i SINTEF-rapporten må således også betraktes som usikre.

-------------------------------------

Fotnote:
Employment in EU Fish Processing Industry based on Norwegian Seafood Export, Sintef Fiskeri og havbruk, 2014.