Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1302 (2016-2017)
Innlevert: 15.06.2017
Sendt: 16.06.2017
Besvart: 23.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Statsråden sier i svar av 2.6.17 at det ikke blir gitt bidrag til en løsning som sikrer fortsatt drift på gården Nygården i Ørland. Svaret begrunnes med at flystøy ikke gir rettslig grunnlag for innløsning. Mitt spørsmål viste til at gårdsdriften ikke kan videreføres fordi forsvarets aktivitet har økt betydelig og at Nygården derfor ikke lenger tilfredsstiller Mattilsynets krav til dyrevelferd.
Kan jeg be statsråden på nytt bidra til å finne en økonomisk løsning som muliggjør flytting av driftsbygningen på Nygården.

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål til statsråden av 24.5. hvor jeg ber statsråden bidra til en økonomisk løsning som sikrer fortsatt drift av gården Nygården som følge av at gårdsdriften ikke kan opprettholdes uten å bryte kravene til dyrevelferd. Forsvarets aktivitet ved/rundt hovedporten utgjør en stressfaktor for dyrene, og eksisterende lufte- og beitearealer kan ikke lenger benyttes. Driftsbygningen er i dag på ene siden av veien, mens jordbruksarealene, med unntak av lufte- og beiteareal, er på den andre siden. Ønsket er derfor å flytte driftsbygningen til en driftssikker del av eiendommen. Statsrådens legger hovedvekt på flystøy i sitt svar. Dette er altså ikke bakgrunnen for behovet for økonomisk bistand. Når det vises til muligheten for en flytting ut fra nye driftskrav knyttet til løsdriftsfjøs på et senere tidspunkt, er heller ikke dette relevant. Som vist til i mitt spørsmål, har Mattilsynet gitt dispensasjon for dagens drift for 2017, men vil ikke forlenge ut over dette. Behovet for ny etablering av driftsbygningen er derfor akutt. Forsvarets utbygging på Ørland påfører driften av Nygården ulemper som er en direkte følge av døgnkontinuerlig aktivitet rundt hovedporten. Nabolovens prinsipper gjelder også for Staten. Det er på denne bakgrunn jeg på nytt ber statsråden bidra til å finne økonomiske løsninger som gir eierne av Nygården mulighet til å flytte driftsbygningen slik at kravene til dyrevelferd kan innfris og gårdsdriften kan videreføres.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 16. juni 2017 med spørsmål fra stortings-representant Heidi Greni om forsvarssektoren vil bidra til å finne økonomiske løsninger for å flytte driftsbygningen på landbrukseiendommen Nygården i Ørland kommune. Spørsmål nr. 1302 er et oppfølgingsspørsmål til svar på spørsmål nr. 1171 fra samme stortingsrepresentant. Svar på spørsmål nr. 1171 ble oversendt Stortinget 2. juni 2017.
Landbrukseiendommen Nygården ligger rett nord for hovedinnkjøringen til Ørland flystasjon. Nåværende eier overtok gården på totalt 169,5 dekar 23. juni 1988. Dagens flystasjon ble etablert i 1954, og det ble i den forbindelse gjennomført et større grunnerverv som i hovedsak definerer dagens nabogrenser. Gårdens driftssentrum/tunareal er lite og ligger inneklemt mellom flystasjonen i sør og vest, fylkesvei 245 (FV 245) i øst og en naboeiendom i nord. Hovedutfordringen til eiendommen synes å være knyttet til FV 245 som til tider er svært trafikkert. Behovet for å krysse FV 245 har i mange år vanskeliggjort tilgangen på tilstrekkelige beitearealer uten at det har hatt noen sammenheng med aktiviteten på flybasen. For å unngå å øke belastningen på fylkesveien forbi gården ytterligere, har Forsvaret derfor valgt å videreføre dagens hovedinnkjøring fra FV 245 sør for gården.
Forsvarsdepartementet kan derfor ikke se at det er en årsakssammenheng mellom de driftsulemper grunneier allerede har i dag og Ørland flystasjon som base for en ny flytype. De fleste ulempene var til stede allerede da grunneier overtok eiendommen i 1988. Grunneier påpeker at den døgnkontinuerlige aktiviteten rundt hovedporten påfører driften så mange ulemper at driftsenheten må flyttes. Døgnkontinuerlig drift og aktiviteter ved hovedvakta på Ørland flystasjon er ikke noe nytt. Det vil alltid være døgnkontinuerlig aktivitet ved enhver hovedvaktfunksjon på alle Forsvarets baser.
Forsvarsdepartementet vil, som meddelt i brev av 2. juni 2017 til Stortingets president, se på muligheten for å bidra til å flytte bofunksjonen på Nygården for å forbedre den fremtidige bokvaliteten til familien. Departementet kan imidlertid ikke se at en videreføring av Forsvarets normale daglige virksomhet ved hovedvakta på Ørland flystasjon skulle medføre en vesentlig forverring av driftssituasjonen på Nygården sammenlignet med tidligere.
Det som nå gir en økning i trafikkbevegelsene inn til basen er anleggstrafikken for byggingen av de nye F-35 fasilitetene. Dette er i hovedsak en midlertidig og tidsavgrenset aktivitet som pågår frem til og med 2020. Hovedtyngden av anleggstrafikken er knyttet til massetransport for bygging av hangarene til F-35 frem til 2019. Etter det departementet er kjent med har grunneier søkt og fått dispensasjon fra forskrift for hold av storfe for årene 2016 og 2017, og kan søke om ytterligere dispensasjon for ett år av gangen for en ikke-varig situasjon.
I den kommende perioden med stor anleggsvirksomhet vil Forsvarsdepartementet se på muligheten for å redusere anleggstrafikken forbi Nygården ved å benytte andre innkjøringer til basen. Imidlertid kan ikke departementet se at Forsvarets normale aktivitet på Ørland kampflybase vil forverre gårdbrukerens eksisterende driftsutfordringer, og departementet finner derfor ikke grunnlag for bidra økonomisk til å flytte driftsbygningen.