Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1330 (2016-2017)
Innlevert: 20.06.2017
Sendt: 21.06.2017
Besvart: 28.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Vil statsråden sørge for at Marinemusikken i Horten ikke kuttes i strid med Stortingets vedtak?

Begrunnelse

Ved behandling av Langtidsplan for forsvaret ble det enighet om at Marinemusikken i Horten skulle videreføres. Nå foreslås det av Sjef FFT å kutte i marinemusikken og redusere det til et storband. Dette er helt åpenbart ikke i tråd med Stortingets vedtak.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 21. juni 2017 med spørsmål fra stortingsrepresentant Dag Terje Andersen. Han spør om Marinemusikken vil reduseres, i strid med Stortingets vedtak. Han baserer sitt spørsmål på at det skal være foreslått av sjefen for Forsvarets fellestjenester (FFT) å redusere korpset til et storband.
Forsvarsdepartementets oppdrag til Forsvaret, som følge av Innst. 62 S (2016-2017), var å ivareta kulturvirksomheten i Forsvaret og videreutvikle denne. I oppdraget inngikk å nedlegge musikkinspektoratet med tilhørende stillinger innen utgangen av 2017. Videre ble Forsvaret bedt om å etablere en felles sentral ledelse og administrasjon for Forsvarets musikk (FMUS) i Oslo innen 1. januar 2018. Den nye ledelsen skal etableres innenfor årsverksrammen for FMUS etter nedleggelse av musikkinspektoratet.
Forsvaret opplyser at de er i prosess med å gjennomføre oppdraget. Etter innspill fra berørte parter, og etter anbefaling fra et partssammensatt utvalg, sendte Forsvaret den 15. juni forslag til ny organisasjon for Forsvarsmusikken (FMUS) til behandling i aktuelle arbeidsmiljøutvalg. Basert på behandlingen her, og på faglige tilbakemeldinger fra FMUS, vil et endelig forslag til ny organisasjon bli sendt ut for drøfting og forhandling med de ansattes organisasjoner, tentativt 15. august i år.
Forsvaret opplyser videre at det ikke er foreslått å redusere Marinemusikken til et storband. Når musikkinspektoratet skal legges ned, og det skal etableres en felles sentral ledelse for FMUS i Oslo, vil dette kunne påvirke organiseringen og sammensetningen av musikkorpsene. Det er likevel viktig å presisere at fem musikkorps opprettholdes. Alle organisatoriske endringer vil skje innenfor den rammen.
Den pågående organisasjonsutviklingen av FMUS faller innenfor forsvarssjefens myndighetsområde. Forsvaret forsikrer om at de justeringer som gjennomføres vil være i tråd med oppdragene Forsvaret har fått av departementet, og en oppfølging av regjeringens og Stortingets føringer.