Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1339 (2016-2017)
Innlevert: 21.06.2017
Sendt: 21.06.2017
Besvart: 28.06.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Hvilke rutiner og oppfølgingsansvar har fylkesmannen overfor barnevernet for å unngå mer omsorgssvikt der dette er avdekket, og hvordan sørges det for at det settes inn rett tiltak, og hvordan sikrer fylkesmannen at det er rett kompetanse i etaten til enhver tid til å behandle tilsyn av barnevernssaker?

Begrunnelse

Når barnevernstjenester har hatt tilsynssak, og fått kritikk og påpeking av bedre oppfølging i spesielle saker, er det viktig at saken følges opp videre. Fylkesmannen har ansvar for tilsyn, men jeg er gjort kjent med at selv om det er rettet kritikk mot kommunen, skjer det ingenting mer.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg vil innledningsvis nevne at det er Statens helsetilsyn som har det overordnede faglige ansvaret for tilsyn med kommunens barneverntjeneste. Statens helsetilsyn er et faglig uavhengig organ som blant annet har utviklet veiledere med prosedyrer for behandling og gjennomføring av tilsyn. Disse veilederne benyttes av fylkesmannen ved behandling og oppfølgning av konkrete tilsynssaker.
Fylkesmannen har ansvar for å føre tilsyn med lovligheten av kommunenes oppfyllelse av plikter etter barnevernloven, jf. loven § 2-3 b). Fylkesmannens tilsynsansvar omfatter imidlertid ikke å velge hvilket tiltak som skal iverksettes i det enkelte tilfellet. Dersom det i forbindelse med en tilsynssak avdekkes lovbrudd er det dermed fremdeles kommunens ansvar å sørge for at det enkelte barnet mottar rett tiltak til rett tid.
Fylkesmannen har imidlertid et ansvar for å følge opp kommunen, slik at tilsvarende lovbrudd ikke skal skje på nytt. Kommunen har på sin side ansvar for å rette lovbrudd som er påpekt av fylkesmannen. Tilsynet skal ikke avsluttes før fylkesmannen vurderer at kommunen har rettet lovbruddet, og at kommunen fremover vil ivareta sine oppgaver i samsvar med aktuelle lov- og forskriftskrav. Hvorvidt det i enkeltsaker er mulig å rette opp et lovbrudd i ettertid, vil avhenge av hvilken type lovbrudd som har skjedd, og hva saken gjelder. Det må derfor vurderes konkret om de tiltak barneverntjenesten iverksetter som ledd i oppfølgingen av et lovbrudd, også skal gjelde for den aktuelle saken. Det vil være aktuelt der en endring har en reell betydning for barnet.
Som overordnet tilsynsmyndighet er det Statens helsetilsyns ansvar å ha god faglig styring av tilsynet med tjenestene, sørge for koordinering og harmonisering av tilsynet, vedlikehold og styrking av kompetanse, utvikling av effektiv tilsynsmetodikk, oppfølging av tilsyn og formidling av tilsynserfaringer.
Statens helsetilsyn jobber for at arbeidsmåtene og metodene i tilsynet skal være etterrettelige og forutsigbare, og at Statens helsetilsyn skal være et kompetansesenter for tilsyn som er relevant og nyttig for fylkesmennene.