Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1371 (2016-2017)
Innlevert: 26.06.2017
Sendt: 26.06.2017
Besvart: 30.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvor mange og hva er utbredelsen av enkeltmannsforetak blant aktørene, leverandører og underleverandører, som yter helsetjenester i både spesialist- og kommunehelsetjenesten, og hvis ikke, har han planer om å skaffe seg en slik oversikt slik at han kan vurdere å innføre krav eller forventninger til hvordan tjenester som ytes på vegne av det offentlige bør organiseres?

Begrunnelse

I rapporten " Milliarder - ikke mennesker" av Leikvoll og Herning pekes det på at aktører som ikke har faste ansatte, men heller knytter til seg personer som har opprettet enkeltmannsforetak er billigere å bruke enn fast ansatte fordi de selv er ansvarlig for sykelønn og pensjon. Samtidig som de driver egne enkeltmannsforetak, har de klare instrukser om hvordan arbeid skal utføres. Dette tyder på at de fungerer som ordinære arbeidstakere.
En av de store private aktørene i helsesektoren har 70 prosent konsulenter. Det kan tyde på at dette også er et konkurransefortrinn i anbudsprosesser, da de konkurrer på kostand på en helt annen måte enn eksempelvis offentlige/kommunale aktører.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Etter helse- og omsorgstjenesteloven har kommunene ansvaret for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Etter samme lov er det opp til den enkelte kommune om denne ønsker å yte tjenestene selv eller ved å inngå avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere.
Den enkelte kommune står altså i utgangspunktet fritt til å organisere sine tjenester slik det finnes mest hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov.
Dersom kommunenes adgang til å inngå avtaler med private tjenesteytere skal begrenses til særskilte aktører, eller aktører som er organisert på en bestemt måte, vil dette kreve lov-endring. En slik lovendring vil medføre et inngrep i det kommunale selvstyret. Det foreligger ikke i dag konkrete planer om en slik lovendring.
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a at regionale helseforetak skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon.
Tjenestene kan ytes av de regionale helseforetakene selv eller ved at de inngår avtale med andre tjenesteytere, herunder private. Dette er en vurdering som de regionale helseforetakene selv foretar ved planleggingen og gjennomføringen av sitt ansvar.
Departementet har ikke oversikt over den typen avtaler som etterspørres fra stortingsrepresentant Aasrud.