Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1376 (2016-2017)
Innlevert: 26.06.2017
Sendt: 27.06.2017
Besvart: 10.07.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Som en del av den såkalte "bilpakken" i statsbudsjettet 2017 skulle bompengesatsene utenfor bypakkene reduseres med om lag 10 %.
Kan statsråden gi en liste over bomstasjoner som har fått lavere takst som følge av dette vedtaket?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Gjennom Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det på kap. 1330 opprettet en Post 75 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene, jf. Prop. 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017). Bevilgningen i 2017 er på 502,8 mill. kr. Ordningen gjelder riksvegprosjekt.
Tilskuddet ble lyst ut med frist 1. april 2017 for å søke om å bli omfattet av ordningen. For nye bompengeselskaper ble det gitt en utvidet frist til 1. juni. Ved fristens utløp er det kun to av de 43 prosjektene som var aktuelle for ordningen som ikke har søkt om å bli med. Vedlagt følger liste over bompengeprosjektene som omfattes av ordningen, med tildelt beløp og status på om de har søkt eller ikke. Statens vegvesen sendte tilsagnsbrev til alle selskapene som har søkt i juni.
Før tilskuddet kan utbetales må det foreligge entydige vedtak fra berørte kommuner og fylkeskommuner om at prosjektet skal legge om til nytt takst- og rabattstruktur i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016), vedtak fra selskapets eiere om at selskapet går inn i ett av de regionale bompengeselskapene og søknad fra bompengeselskapet om å sette ned takstene med minst 10 prosent. Søknaden om takstendring må være godkjent av lånegarantisten(e). Midlene vil bli utbetalt så snart dette foreligger.

Vedlegg:

Vedlegg i pdf-format