Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1400 (2016-2017)
Innlevert: 30.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 07.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Spørsmål

Tone Wilhelmsen Trøen (H): En person som har vært gjennom en hjernerelatert skade, f.eks. svulst på hjernen, mister retten til å kjøre bil for en periode. Når personen får tilbake sitt førerkort, må imidlertid han eller hun vente 5 år før det er mulig å øvelseskjøre. For noen er dette en vanskelig situasjon, da man ikke har mulighet til å øvelseskjøre med sine barn.
Mener statsråden at dette er rimelig, og vil statsråden vurdere et unntak fra femårsregelen for personer som har mistet førerkortet på bakgrunn av helsemessige årsaker?

Begrunnelse

Det følger av vegtrafikkloven (§ 26) at for å kunne være ledsager ved øvelseskjøring må vedkommende være over 25 år, ha gyldig førerrett for vedkommende kjøretøygruppe og ha hatt slik førerrett uavbrutt i 5 år. Praksis har tolket bestemmelsen til at kravet må være oppfylt også de "siste" 5 år, noe som også kommer uttrykkelig frem i trafikkopplæringsforskriften § 3-1. For en person som helsemessige årsaker har mistet førerkortet for en periode, betyr dette at vedkommende må vente i 5 år får å kunne være ledsager ved øvelseskjøring.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ved øvingskjøring anses ledsager som fører av motorvognen, jf. vegtrafikloven § 26. Ledsageren har følgelig et særlig ansvar for både å ivareta sikkerheten under øvingskjøringen og å innarbeide gode holdninger og sikker fremferd i trafikken hos den som øvingskjører.
Kravene til ledsager følger av samme bestemmelse. Vedkommende må være over 25 år, ha gyldig førerett for vedkommende kjøretøygruppe, og ha hatt slik førerett uavbrutt i minst 5 år. Praksis har tolket bestemmelsen slik at kravet må være oppfylt også de "siste" 5 år, noe som også kommer uttrykkelig frem i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mv § 3-1.
Lovens forarbeider omtaler i hovedsak betydningen av ledsagers trafikale opptreden. Der føreretten har vært avbrutt pga. trafikale forhold, som for eksempel fartsovertredelser eller ruspåvirket kjøring, gjør hensynene bak kravene som er satt til ledsager seg sterkt gjeldende. Jeg har imidlertid forståelse for at kravet til uavbrutt førerett de siste 5 år kan oppfattes som urimelig der avbruddet skyldes helsemessige forhold av forbigående karakter.
Omfattende øvingskjøring er en viktig del av føreropplæringen og bidrar til å redusere ulykkesrisikoen hos ferske bilførere. Det er derfor viktig at ikke ledsagerkravene vanskeliggjør øvingskjøring, uten at det er gode reelle grunner for det.
Jeg kan orientere om at det har vært på høring forslag om at departementet ved forskrift skal kunne gjøre unntak fra gjeldende krav til ledsager. I høringen omtales som eksempel tilfeller hvor føreretten har vært avbrutt pga. helsemessige forhold i en midlertidig periode.
Vegdirektoratet oppsummerer nå høringen. Departementet vil deretter vurdere forslaget og utarbeide eventuelt forslag til lovframlegg for Stortinget. Dersom loven blir endret på dette punktet vil det måtte vurderes nærmere, blant annet på medisinsk grunnlag, hvilke tilfeller unntak fra gjeldende krav til ledsager kan være aktuelt.