Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1422 (2016-2017)
Innlevert: 01.08.2017
Sendt: 01.08.2017
Besvart: 08.08.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vil Justis- og Beredskapsministeren sørge for at politiet ikke lenger inndrar førerkort fra personer ut fra en «edruelighetsvurdering», i saker hvor politiet ikke har bevis for at ruskjøring faktisk har forekommet?

Begrunnelse

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk strafferett at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Politiet har i flere år ført en praksis der de inndrar førerkort fra personer som ikke er tatt for ruskjøring, men fordi politiet mener personen ikke er «edruelig» nok til å inneha et førerkort. Spørsmålsstiller understreker at det er fullt mulig å ha et rusproblem uten å noensinne sette seg bak rattet i ruset tilstand. Dagens praksis er et brudd på grunnleggende rettsikkerhetsgarantier i et demokratisk samfunn.
Ifølge Sivilombudsmannen er ikke dagens tilbakekallingspraksis av førerkort «i tråd med lovbestemte regler». Både tingretten og lagmannsretten har funnet praksisen lovstridig. Likevel opprettholder og forsvarer Politidirektoratet praksisen. Dette er etter spørsmålsstillers oppfatning kritikkverdig, og politiets praksis bør så raskt som mulig settes i overenstemmelse med lovgiver og domstolenes ønsker.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Etter vegtrafikkloven § 34 femte ledd kan politiet inndra førerkort dersom innehaveren av førerkortet ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn. Det er i tillegg et krav at hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever inndragning. Lovbestemmelsen har derfor et forebyggende formål.
Lovbestemmelsen er skjønnsmessig og det er tilstrekkelig å konstatere at det er mer sannsynlig at innehaveren av førerkortet vil kjøre i påvirket tilstand enn at han ikke vil gjøre det. Det er ikke et vilkår for inndragning at innehaveren av førerkortet har kjørt bil i ruspåvirket tilstand.
Jeg er enig med representanten Leirstein i at inndragning av førerkort er en svært inngripende avgjørelse for den som rammes, og at det er viktig med gode rettssikkerhetsgarantier i saksbehandlingen. Saker om inndragning av førerkort behandles av politidistriktene og kan påklages til Politidirektoratet. Vedtakene kan overprøves av domstolene etter at klageadgangen er uttømt.
Jeg har ikke grunnlag for å kommentere politiets praksis i førerkortsaker eller rettspraksis på området nærmere. Jeg konstaterer imidlertid at det fremgår av Sivilombudsmannens rapport 12. juni 2017 at Politidirektoratet har gjennomgått rutinene i førerkortsaker og gjort flere endringer for å høyne kvaliteten i saksbehandlingen. Blant annet begrunnes avgjørelsene grundigere for å vise sammenhengen med rusadferd og hvilken effekt denne antas å ha for trafikksikkerheten.
Politidirektoratet uttaler også i rapporten at gjennomføring av politireformen med større politidistrikter vil gi mer ensartet praksis og bedre kvalitet i behandlingen av disse viktige sakene.