Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1465 (2016-2017)
Innlevert: 09.08.2017
Sendt: 09.08.2017
Besvart: 15.08.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Vil statsråden bidra til at det opprettes plasser som kan brukes til arrest, og hvordan vurderer statsråden et mulig samarbeid mellom kriminalomsorgen og politiet i områder der det er fengsler?

Begrunnelse

Sammenslåing av politidistriktene og den såkalte nærpolitireformen gjør at politiet må bruke mange timer i bil for å få en person i arrest.
Langt fravær for eget politidistrikt vil medføre redusert tilgjengelighet og tilstedeværelse og vil på sikt redusere mulighetene for kriminalitetsbekjempelse. I Oppland kan en tur til Hamar ta mellom 4 -6 timer og gjør det krevende å opprettholde god dekning av politi særlig på natt og i helger.
I Hallingdal er det celler som kan brukes med arrestforvaltere tilsatt.
I Valdres er det fengselsplasser i Slidre og på Gjøvik, og et samarbeid mellom kriminalomsorgen og politiet for å løse problemet med langt fravær fra eget politidistrikt burde prøves ut, hvis det ikke kan løses på samme måte som i Hallingdal.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg er opptatt av at politiet og kriminalomsorgen samarbeider tett for at ressursene i straffesakskjeden kan brukes effektivt.
Gjennom nærpolitireformen får politiet 12 primærarrester, mot tidligere 27 primærarrester. Det er imidlertid opp til politimesteren å velge hvor mange sekundærarrester det nye politidistriktet skal ha, ut ifra en avveining av ressursbruk vedrørende transport og bemanning av arrest. Jeg vil også understreke at det ikke er snakk om å opprette faste nye sekundærarrester, men om man skal opprettholde dagens antall sekundærarrester, og i spesielle tilfeller opprette midlertidige arrester ved behov under større arrangementer.
Politiet har allerede i dag, etter beslutning fra påtalemyndigheten, adgang til å plassere pågrepne i varetekt hos kriminalomsorgen (fengsel) også før det foreligger en kjennelse fra retten. Regjeringen har også, i tråd med Stortingets beslutning i juni 2015, iverksatt et pilotprosjekt der kriminalomsorgen har overtatt ansvaret for fremstilling og transport av varetektsinnsatte i Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold. Prosjektet er senere utvidet, blant annet med Oslo politidistrikt.
Jeg vil fortsette å vurdere innretningen av politiets oppgaver og politiets samarbeid med kriminalomsorgen, slik at vi sikrer en effektiv bruk av ressurser.