Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1475 (2016-2017)
Innlevert: 11.08.2017
Sendt: 11.08.2017
Besvart: 17.08.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kva er bakgrunnen for at asylmottaket i Ullensvang herad i Hardanger må legge ned si verksemd i oktober etter at det har vore i kommunal drift sidan 1989, kor skal bebuarane flyttast og vil regjeringa syte før at det blir gjort ei ny vurdering i denne saka med sikte på at drifta på asylmottaket kan vidareførast, til glede for både kommunen og bebuarane?

Begrunnelse

Ullensvang herad har fått beskjed frå UDI at mottaket i Kinsarvik skal avviklast frå oktober. I dag bur det om lag 80 -90 bebuarar der, inkludert ein god del barnefamiliar. Mottaket er drifta av kommunen, og ei avvikling har møtt sterke reaksjonar. Asylmottaket har vore ein del av kommunen og nærmiljøet i 28 år, og meldinga om at det no skal avviklast på 3 månaders varsel, kom svært overraskande. Asylmottaket er ønska i kommunen, og ein har hatt god erfaring med integrering og oppfølging av bebuarane.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Ansvaret for opprettelse, drift og nedleggelse av asylmottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet (UDI). I dette ligger ansvar for å tilpasse mottakskapasiteten til det behovet som til enhver tid eksisterer. UDI har utarbeidet interne rutiner for nedbygging av mottakskapasitet, IM 2010-039. Den aktuelle internmeldingen er offentlig tilgjengelig på UDIs hjemmesider, www.udi.no.
Det høye antallet asylsøkere i 2015, etterfulgt av svært få asylsøkere i 2016 og 2017, har gjort det nødvendig å neddimensjonere mottakskapasiteten. Det har blitt brukt betydelige midler til å betale for ubenyttet innkvarteringskapasitet. Jeg viser til brev av 11.10.2016 fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende kostnader knyttet til ubrukte mottaksplasser, og mitt svar av 25.10.2016. Av asylmottakene som har blitt lagt ned finnes det mottak driftet av både private, kommunale og ideelle aktører, men fra starten av 2016 og fram til august 2017 har andel asylsøkere som bor på mottak driftet av kommunale aktører økt.
Når asylmottak avvikles, vil det kunne oppstå behov for å flytte beboere til andre mottak. De operative vurderingene av hvor asylsøkere skal bo gjøres UDI uten involvering eller overprøving fra departementets side.