Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1479 (2016-2017)
Innlevert: 12.08.2017
Sendt: 14.08.2017
Besvart: 22.08.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det er bred enighet om at alle pasienter skal ha likeverdig mulighet til utprøvende behandling, og det er tatt initiativ til at alvorlig syke skal få tilbud om alternativ vurdering. Jeg er blitt kontaktet av pårørende til en ung dame med dødelig kreftdiagnose i Helse Nord. Hun fikk først tilbud om å delta i en studie i regi av Haukeland Sykehus, men fikk deretter avslag på grunn av for høye reisekostnadene.
Hvordan sikre alle reell likeverdig mulighet til å delta i utprøvende behandling?

Begrunnelse

I spørsmål 1211 problematiserte jeg manglende oppfølging av Legemiddelmeldingen og stortingets forventning om at alle pasienter fikk likeverdig mulighet til å delta i utprøvende behandling gjennom nettsiden kliniskestudier.helsenorge.no. Helseministeren viste til at han hadde gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å styrke infrastrukturen for kliniske studier gjennom etablering av et nasjonalt nettverk kalt NorCrin.
Helseministeren informerte nylig om regjeringens ønske om å etablere tilsvarende mulighet som Danmark, der alvorlig syke får mulighet om ny uavhengig vurdering inklusiv muligheter til å delta i studier. Dette tiltaket skal også gjennomføres uten at det følger midler med.
Prinsippet om likeverdig tilgang helsetjenester er helt grunnleggende i vår felles helsetjeneste. Det forventes derfor at det er retningslinjer og finansieringsordninger som sikrer at dette blir gjennomført i praksis.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I mitt svar på spørsmål 1211 viste jeg at denne regjeringen har styrket finansieringsmulighetene for kliniske studier og fulgt opp tiltakene i legemiddelmeldingen. Det er arbeidet systematisk og godt med å legge til rette for flere kliniske studier i helsetjenesten, gjennom oppbygging av infrastruktur og øremerking av midler til klinisk helseforskning, men fortsatt er det for få studier på enkelte områder og for få nasjonale kliniske multisenterstudier.
Med program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, etablert i 2016, er pasienter i hele landet gitt en bedre mulighet til å delta i utprøvende behandling gjennom deltakelse i kliniske studier. Det er bare kliniske multisenterstudier med deltakelse fra alle fire helseregioner som kan søke om midler fra dette forskningsprogrammet. Programmet var et sentralt tiltak i legemiddelmeldingens omtale av kliniske studier. Jeg deler synet om at tilbudet om utprøvende behandling til pasienter har vært begrenset og mener årsaken er at det pågår for få og små kliniske studier i Norge. Programmet skal imøtekomme denne utfordringen ved at det finansierer flere større nasjonale kliniske studier av høy kvalitet og med forutsigbar finansiering (ca. 130 mill. kroner i 2017). Hovedmålene til programmet er nettopp å gi flere pasienter en mer likeverdig mulighet til å delta i utprøvende behandling gjennom klinisk behandlingsforskning, bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur og styrke grunnlaget for å gi helsetjenester som er effektive, sikre og av god kvalitet.
Stortingsrepresentanten viser til nettsiden kliniskestudier.helsenorge.no. Opprettelsen av denne nettsiden var et annet tiltak i legemiddelmeldingen. Jeg erkjenner at siden må forbedres og gjøres mer kjent.
For å følge opp regjeringens mål om å gi flere pasienter mulighet til å delta i kliniske studier ba jeg de regionale helseforetakene i revidert oppdragsdokument for 2017 i juni i år om å legge til rette for at pasienter i hele landet får økte muligheter for deltakelse i kliniske studier i Norge og i utlandet. Det innebærer at nettsiden for pasientrettet informasjon om alle pågående og planlagte kliniske studier på helsenorge.no er oppdatert og komplett, og at pasienter i hele landet gis en likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier. Jeg vil i tillegg be Helsedirektoratet og Direktoratet for eHelse sikre at den generelle informasjonen om kliniske studier på helsenorge.no forbedres og at nettsiden blir lettere å finne frem til for pasienter og helsepersonell. Informasjonen om hver enkelt klinisk studie på helsenorge.no skal gjøres oppdatert og komplett ved å sikre automatisk overføring av pasientrettet informasjon når et prosjekt har mottatt etisk godkjenning i de regionale etiske komiteene. Dette vil skje i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.
Jeg ønsker også, som stortingsrepresentanten nevner, å etablere en nasjonal ordning med et ekspertpanel i spesialisthelsetjenesten der pasienter med livsforkortende alvorlig sykdom kan få ny vurdering av sine muligheter for annen etablert behandling i Norge eller utlandet. Ordningen kan bidra til at legene bedre kan ivareta sin plikt etter helsepersonelloven til å innhente bistand eller henvise pasienter videre, der dette er nødvendig og mulig. Panelet skal også gi pasienter en likeverdig mulighet til å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier i Norge eller utlandet. De regionale helseforetakene vil få i oppdrag å utrede en nasjonal ordning med et ekspertpanel med sikte på etablering fra 2018. Utredningen skal omfatte forslag til organisering, praktisk tilrettelegging og finansiering av ordningen, herunder sekretariatsfunksjon. Tiltaket skal bidra til å understøtte de regionale helseforetakenes sørge-for ansvar og forutsettes prioritert og finansiert innenfor de regionale helseforetakenes gjeldende rammer og etablerte finansieringssystemer.
Når det gjelder dekning av reisekostnader i forbindelse med deltakelse i kliniske studier, vises det til Forskrift om pasienters, ledsageres, og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise helsetjenester (pasientreiseforskriften) § 7 Krav om medisinske eller behandlingsmessige grunner – unntak for visse tjenester, der det står at en pasient har rett til dekning av reiseutgifter for å delta i forskning som kommer til erstatning for eller i tillegg til ordinær helsehjelp i godkjente kliniske studier som gjennomføres i helseforetakene.