Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1515 (2016-2017)
Innlevert: 25.08.2017
Sendt: 25.08.2017
Besvart: 04.09.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Hvorfor har ikke regjeringen kommet med innspill til Porsgrunns arealplan om deponi for farlig avfall i Heistad/Brevik innenfor fristen 18. august d.å., og er det valgstrategiske vurderinger som ligger bak at regjeringen har utsatt utredningsplanene sine til etter stortingsvalget?

Begrunnelse

Regjeringen varslet allerede i januar i år en statlig prosess for å utrede deponi for uorganisk avfall i Brevik/Heistad mot ønsket til Porsgrunn kommune. Den 18. august gikk fristen ut for å gi innspill til Porsgrunn kommunes arealplan, og regjeringen har ennå ikke kommet med relevante alternativ til det aktuelle området. Likevel fastholder regjeringen ovenfor media at de vil kjøre en konsekvensutredning mot kommunens vilje.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Det eksisterende deponiet for farlig avfall på Langøya vil trolig være fullt i 2022 og med bakgrunn i våre nasjonale mål og internasjonale forpliktelser er det viktig at vi opprettholder en nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall også etter dette.
Klima- og miljødepartementet har vurdert at det bør gjennomføres en konsekvensutredning av et mulig deponi i Dalen gruve i Brevik i Porsgrunn. Klima- og miljødepartementet er oppnevnt som ansvarlig myndighet for å fastsette planprogram for et mulig deponi her.
Tiltakshaver er forsinket i arbeidet med planprogrammet og når forslag til planprogram er klart vil det sendes på høring. Når planprogrammet er fastsatt vil tiltakshaver få anledning til å legge frem en konsekvensutredning av tiltaket.
Det pågår også arbeid med konsekvensutredning av et mulig deponi for farlig avfall i Nesset kommune. Her er kommunen planmyndighet på vanlig måte.
En konsekvensutredning av et mulig deponi i Brevik og av et mulig deponi i Nesset vil sikre et styrket kunnskapsgrunnlag i saken. Når de to konsekvensutredningene foreligger vil behovet for eventuell videre statlig involvering vurderes.
Det er foreløpig ikke besluttet om staten vil involvere seg videre når det gjelder planer om et deponi for farlig avfall i Brevik. I lys av dette er det ikke vurdert som hensiktsmessig å komme med innspill til høring om arealdelen i Porsgrunn kommune nå.