Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1516 (2016-2017)
Innlevert: 25.08.2017
Sendt: 25.08.2017
Besvart: 05.09.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Til tross for klar tale fra Stortinget, helseministeren og styret i Helse Sør-Øst, erkjenner ikke sykehusdirektøren ved Sørlandet sykehus at det er gjort feil i prosessen vedrørende akuttfunksjon ved Flekkefjord sykehus. Dette kom tydelig fram i styremøte- Sørlandet sykehus 15/8. De tillitsvalgte på sykehusene i Arendal og Flekkefjord reagerer på dette og er bekymret for framtida til sykehusene i Flekkefjord og Arendal.
Er helseministeren enig med sykehusdirektøren i hans virkelighetsbeskrivelse, og hvordan vil statsråden sikre at ledelsen ved Sørlandet sykehus følger opp sentrale føringer, slik at sykehusene i Flekkefjord og Arendal videreføres og styrkes som henholdsvis akuttsykehus og stort akuttsykehus?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I foretaksmøte med de regionale helseforetakene 24. april 2017 ble akuttfunksjonene ved Flekkefjord sykehus avklart, for å sikre ro rundt det videre arbeidet med utviklingsplanen for Sørlandet sykehus som skal ferdigstilles i 2018.
Foretaksmøtet merket seg at styret i Helse Sør-Øst RHF har påpekt mangler i forhold til de krav til prosess og dokumentasjon som gjelder for saker hvor det planlegges endring i akuttfunksjoner. Med denne bakgrunn vedtok foretaksmøtet at utviklingsplanen i Sørlandet sykehus HF skal utarbeides med utgangspunkt i at dagens akuttfunksjoner ved Flekkefjord sykehus videreføres. Tilsvarende vedtak ble gjort av foretaksmøte mellom Helse Sør-Øst og Sørlandet sykehus 3. mai 2017. I styremøte 18. mai ba styret for Sørlandet sykehus administrerende direktør om å følge opp vedtaket fra foretaksmøtet i det videre arbeid med utviklingsplanen. Jeg vil følge opp at disse vedtakene blir lagt til grunn i det videre arbeidet med utviklingsplanen gjennom styringsdialogen med de regionale helseforetakene.
Flekkefjord sykehus skal fortsatt være et akuttsykehus. Arendal sykehus har et befolkningsgrunnlag som tilsier at sykehuset skal være et stort akuttsykehus med et bredt akuttilbud. Disse vurderingene ligger fast og vil være utgangspunktet for det videre arbeidet med utviklingsplanen for Sørlandet sykehus.