Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1520 (2016-2017)
Innlevert: 25.08.2017
Sendt: 28.08.2017
Besvart: 04.09.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Ser statsråden faren i at ingen andre norske aktører enn Aker Biomarine kan hauste av krillressursene utan godkjenning frå Aker, og kva aktar i så fall statsråden å gjera for at opprinneleg politikk for lisenstildeling blir handheva?

Begrunnelse

I innlegget «Ikke helt patent eierskap» i Fiskeribladet fredag 28. juli, går det fram at Aker Biomarine sitt kjøp av krillfartøyet Juvel har utløyst ei rekke spørsmål om fiske av krill i Sørishavet.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Konsesjonsordningen for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon ble vedtatt ved klg. res. 2. mars 2007. Etter vedtagelsen av forskriften ble det lyst ut fire konsesjoner for fiske etter krill i Sørishavet i CCAMLR-området (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources). Aker BioMarine Antarctic AS fikk tilsagn om to krilltrålkonsesjoner (til erstatning for to prøvetillatelser selskapet hadde) og to andre selskap fikk tilsagn om de to øvrige konsesjonene.
De to konsesjonene som ble tildelt Aker BioMarin Antarctic AS driftes fremdeles av dette selskapet. En konsesjon for fortsatt drift av et krillfartøy kjøpt på tvangsauksjon er som kjent nylig tildelt Aker BioMarin Antarctic AS, og en konsesjon er tildelt Rimfrost AS med opprinnelig vilkår om å settes i drift innen 2017. Fiskeridirektoratet har nettopp utvidet denne fristen. Rimfrost AS opplyser i en pressemelding at dette gir selskapet god tid til å videreutvikle sin teknologi og bygge et miljøvennlig og effektivt fartøy for krillfangst i CCMALR-området i Antarktis.
Forskrift om fjernfisketillatelse regulerer tildeling av krillkonsesjoner, og åpner for at det kan settes en rekke vilkår ved tildeling av slike tillatelser. Det er altså forskriften som regulerer tildelingspolitikken. Aker ASA styrer ikke hvem som kan høste krill.
Jeg vil også gjøre stortingsrepresentant Jenny Klinge oppmerksom på at jeg nylig har sendt ut et høringsnotat om å tildele mellom to og fire nye krillkonsesjoner. Tildeling av nye konsesjoner vil skje med hjemmel i fjernfiskeforskriften, samt med de vilkår som her er gitt. Ved tildeling av nye krillkonsesjonene har jeg foreslått at det i tillegg også skal innføres en regel om eierkonsentrasjonsbegrensning. Jeg foreslår at det settes absolutte grenser for eierkonsentrasjon. Jeg har imidlertid bedt om høringsinstansenes kommentar til hvor grensen bør settes.