Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1522 (2016-2017)
Innlevert: 25.08.2017
Sendt: 28.08.2017
Besvart: 01.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Vil statsråden gjenåpne Hallenskog stasjon i Asker kommune som en prøveordning i 1 år?

Begrunnelse

Under forrige regjering ble det vedtatt at Hallenskog stasjon skulle nedlegges i forbindelse med innføring av ny rutemodell på Østlandet.
Dagens regjering besluttet å bruke nærmere 100 millioner kroner til å bedre kapasiteten på Spikkestadbanen. 80 millioner er i sommer benyttet til å bygge samtidig innkjøring på Heggedal stasjon, en investering som gir en innsparing på mellom 1 og 2 minutter i reisetid på strekningen Heggedal - Spikkestad.
Regjeringen lovet å se på om dette tiltaket kunne bidra til å gjenåpne Hallenskog stasjon. Nå er dette arbeidet ferdig, og Spikkestadbanen åpnet igjen 16. august.
Samtidig med dette arbeidet, pågår det arbeid med bygging av gang og sykkelvei mellom Heggedal og Hallenskog. Fase 1 er bygging av denne på Asker-siden. Tiltaket medfører at Underlandsveien (eneste vei gjennom Nedre Hallenskog) er stengt for både gående og kjørende fra mai-desember - altså i 8 måneder!
Når arbeidet her er ferdig, vil arbeidet med å bygge gangvei på Røyken-siden begynne, og veien vil bli ytterligere stengt sannsynlig frem til sommeren 2018.
Dette har medført at innbyggerne i bygda nærmest er isolert fra omverdenen, og gjør det svært vanskelig å bevege seg. Spesielt for de uten bil. Og barn som eksempelvis skal på fritidsaktiviteter.
Regjeringen tok ansvar for kollektivtransporten i bygda i forbindelse med den «midlertidige» stengingen av Hallenskog stasjon. Det ble satt opp en shuttlebuss mellom Hallenskog og Heggedal stasjon mandag-fredag 06-09 og 14-18. Et meget begrenset tilbud, som gjelder de som reiser i dette tidspunktet. Men et delvis avbøtende tiltak. Kostnad: 1 mill. kr pr. år.
I forbindelse med stengingen av Underlandsveien, har Regjeringen måttet sette inn ytterligere en buss, da omkjøringen til Heggedal stasjon tar så lang tid, at én buss ikke rekker frem og tilbake mellom avgangene.
Kostnad: 2 mill. kr pr. år.
Situasjonen er nærmest uholdbar for innbyggerne, og dette er ikke en kortsiktig situasjon, men noe som skal pågå i nærmere 1 år til. Dette kunne vært løst ved å gjenåpne Hallenskog stasjon i denne perioden.
Innbyggerne hadde slik fått en bedre hverdag og spart mye tid. Folk uten bil (unge, eldre og andre) kommer seg dit de skal. Vi hadde spart samfunnet for 2 millioner som kunne vært benyttet på andre tiltak.
Flere innbyggere vurderer å kjøpe seg bil nr. 2, da dagens tilbud ikke er holdbar. Det er jo ikke ønskelig sett i et miljøperspektiv.
En midlertidig gjenåpning i denne perioden ville også fått testet robustheten for strekningen Spikkestad - Hallenskog, og om stans på stasjonen vil være til hinder etter innsparingen ved de tiltakene som er gjort på Heggedal stasjon.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: De siste årene har togtilbudet i Oslo-området blitt kraftig forbedret. I 2016 var det cirka 100 flere togavganger på jernbanen hver dag sammenlignet med 2014, og folk tar nå toget som aldri før. Vi utnytter både jernbanelinjer og tog til det maksimale. Samtidig rustes jernbanen opp og nye tog kjøpes inn. For å redusere omfanget av forsinkelser i togsystemet, ble noen mindre togstasjoner lagt ned i 2012, blant annet Hallenskog stasjon.
I 2016 og 2017 ble det til sammen bevilget om lag 100 mill. kr til tiltak på Heggedal stasjon. Formålet med tiltakene var å gjøre Spikkestadbanen mer robust og fleksibel. Bane NOR har vurdert hvordan effekten av disse tiltakene skal brukes, og om de kan bidra til at Hallenskog stasjon kan gjenåpnes på nytt. Bane NORs faglige anbefaling er å benytte effektene av samtidig innkjør, det vil si at to tog kan kjøre samtidig inn til stasjonen, til økt robusthet og driftsstabilitet og ikke til å gjenopprette togstopp ved Hallenskog stasjon. Som kompensasjon for nedlegging av Hallenskog stasjon har Bane NOR i tillegg inngått en avtale med Røyken og Asker kommuner om anleggsbidrag for bygging av gang- og sykkelvei mellom Hallenskog og Heggedal på inntil 30 MNOK.
Jeg er svært opptatt av at vi legger til rette for en god driftsstabilitet. Gang- og sykkelvei vil om ikke lenge være etablert, slik at det er enkelt å komme seg mellom stasjonene Hallenskog og Heggedal. Jernbanedirektoratet har også vurdert saken og støtter Bane NORs anbefaling. Jeg har tillit til våre fagetaters vurderinger i denne saken.