Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1529 (2016-2017)
Innlevert: 28.08.2017
Sendt: 28.08.2017
Besvart: 04.09.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Kva vurderingar er gjort rundt nedlegginga av Solbakken asylmottak i Florø, og korleis har statsråden fulgt opp føringane frå Stortinget om å prioritere kommunale mottak?

Begrunnelse

UDI har varsla at Solbakken asylmottak i Florø skal leggjast ned. Det er ingen tvil om at mottakskapasiteten rundt omkring i landet bør reduserast i lys av dei rekordlåge asylankomstane, men det er likevel vanskeleg å forstå at akkurat Solbakken er blinka ut.
Florø har eit miljø rundt mottak, busetjing og opplæring av flyktningar som er i absolutt første klasse. Fylkesmannen og IMDI har peika på arbeidet som skjer i Florø som eit nasjonalt førebilete, og gjennom mange år har det blitt bygd opp viktig kompetanse rundt integeringsarbeid.
I tillegg er Solbakken eit kommunalt mottak. I Innst. 479 S (2016-2017), gjorde Stortinget to viktige vedtak:

I
Stortinget ber regjeringen utarbeide kriterier for opprettelse, videreføring og nedlegging av mottak som ivaretar Stortingets pålegg om å sikre kvalitet i tilbudet og en god balanse mellom kommunale, ideelle og private aktører, og som bidrar til god integrering, beredskap og geografisk spredning.

II
Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å styrke de ideelle og kommunale driftsoperatørenes andel i asylmottaksmarkedet.
Med ei eventuell nedlegging av Solbakken asylmottak, vil det vere null kommunale driftsoperatørar igjen i heile region Vest.
Det er vanskeleg å sjå at ei slik prioritering er i tråd med det som har vore Stortinget sin intensjon.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det høye antallet asylsøkere i 2015, etterfølgt av svært få asylsøkere i 2016 og 2017, har gjort det nødvendig å redusere mottakskapasiteten. Det har blitt brukt betydelige midler til å betale for ubenyttet innkvarteringskapasitet. Jeg viser til brev av 11.10.2016 fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende kostnader knyttet til ubrukte mottaksplasser og mitt svar av 25.10.2016. Av asylmottakene som har blitt lagt ned finnes det mottak driftet av både private, kommunale og ideelle aktører, men fra starten av 2016 og fram til august 2017 har andelen asylsøkere som bor på mottak driftet av kommunale aktører økt.
I tillegg til at de eksisterende føringene til UDI i praksis har ført til en styrking av de kommunale driftsoperatørenes andel av mottaksmarkedet, er instruksen til UDI om innkvartering av asylsøkere under oppdatering. Dette vil sikre at Stortingets føringer blir ivaretatt.
Grunnet en helhetsvurdering av særlige utfordringer i Flora kommune har Justis- og beredskapsdepartementet som et unntakstilfelle gitt en instruks til UDI om at driften ved Solbakken asylmottak i Florø skal videreføres.