Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1539 (2016-2017)
Innlevert: 31.08.2017
Sendt: 31.08.2017
Besvart: 14.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Hvordan vi definerer standard bilstørrelse har betydning for den infrastrukturen vi bygger, eksempelvis ferger, vegbredde og parkeringsanlegg. Siden 70-tallet da standarden ble satt, har gjennomsnittlig størrelse økt delvis på grunn av stadig økende krav til sikkerhet. Det har konsekvenser bl.a. knyttet til ferger og parkeringsanlegg.
Vil samferdselsministeren ta initiativ til å få oppdatert standarden slik at vi for fremtiden bygger infrastruktur som er tilpasset de personbilene som er i salg i dag?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Dimensjonerende kjøretøyer fremgår av vegnormalene. Det gjelder bl.a. for personbil, buss, semitrailer osv. Dimensjonerende kjøretøy har bl.a. betydning for vegbredder, vegkryss, avkjørsler, parkeringsplasser, ferjedekk mm. Spørsmålet her gjelder personbiler. Størrelsen lagt til grunn som dimensjonerende kjøretøy for personbiler har blitt endret enkelte ganger opp gjennom årene.
Dimensjonerende bredde for personbil i vegnormalene er i dag 1,8 m i bredde. Gjennomsnittlig bredde på personbiler, inkl. varebiler og kombibiler, er 1,77 m. 35 pst. av personbilene i Norge er bredere enn 1,8 m. Normal bredde på en vinkelrett parkeringslomme er 2,5 m, det vil si 1,8 m bilbredde og 0,7 m rom for å stige ut og inn på én side. På ferjedekk brukes 1,85 m bilbredde og 60 cm på hver side til bil, skott og annet hinder, og fri passasje ut av ferjedekket. Dette er i nye kontrakter. Før var kravet 60 cm på én side og fri passasje. Ferjene styres gjennom kontraktene.
Når det gjelder vegnormalene for parkeringsanlegg kan det argumenteres at dagens dimensjonerende bredde for personbil er noe i underkant i forhold til gjennomsnittlig bredde på dagens personbiler. I tillegg bygges det av og til enda smalere enn vegnormalene tilsier for å redusere kostnader, og for å etablere flere parkeringsplasser. For øvrig må det presiseres at parkeringsanlegg ofte er i privat eie. Statens vegvesen har ikke lovhjemmel til å sette krav til private anlegg. Vegnormalene gjelder kun for offentlige veger og anlegg.
Vegdirektoratet gjennomfører nå et større utredningsarbeid bl.a. for å se nærmere på hvordan dagens kjøretøypark samsvarer med vegutformingen. Jeg mener det er grunnleggende viktig at utformingen av vegsystemet samsvarer med bilparken. Samferdselsdepartementet vil følge opp det videre arbeidet i etaten og legger stor vekt på at offentlige veganlegg får en mest mulig tjenlig utforming. Min erfaring er også at private utbyggere gjerne følger etter dersom det offentlige regelverket er klart og tydelig, f.eks. ved dimensjonering av parkeringsanlegg.