Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:354 (2017-2018)
Innlevert: 24.11.2017
Sendt: 24.11.2017
Besvart: 01.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Hvilke grep tar regjeringen for å sikre at norske kommuner ikke krever ulovlig betaling for tilbud til elever med funksjonsnedsettelser før og etter skoletid?

Begrunnelse

Fem mødre i Stavanger kommune har reagert og startet en aksjon mot foreldrebetaling av SFO-tilbud etter 4. årstrinn for barn med særskilt behov. Opplæringslovens § 13-7 sier at «Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn».

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser har en omsorgsbyrde som er større enn for andre foreldre. Et av velferdsstatens prinsipper er at samfunnet forsøker å kompensere for funksjonsnedsettelser for å sikre likeverdige livssituasjoner. Når andre barn etter 4. årstrinn ikke lenger har behov for et tilbud før og etter skoletid, så vedvarer behovet for elever med funksjonsnedsettelser. Det å måtte betale for et tilbud på grunn av barnets funksjonsevne, kan oppleves som urettferdig og uverdig. Flere norske kommuner har et slikt betalingsfritak for barn med særskilte behov, men forskjellen mellom den enkelte kommune er stor og behovet for et rettferdig tilbud uansett bosted stort.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) støtter kravet og peker på at et eventuelt tilbud etter skoletid er å betrakte som avlastning eller praktisk bistand, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. I følge NFU er foreldrebetaling etter 7. årstinn ulovlig.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Spørsmål nr. 354 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Opplæringsloven fastsetter at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom egenbetaling fra foreldrene.

Gjennom foreldrebetalingen kan kommunen altså få dekning for sine faktiske utgifter knyttet til SFO-tilbudet, men ikke mer. Foreldrebetalingen skal ikke settes så høyt at kommunen får et overskudd av virksomheten. Fylkesmannen fører tilsyn med om lovens regulering av foreldrebetaling for SFO blir etterlevd.