Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:394 (2017-2018)
Innlevert: 29.11.2017
Sendt: 29.11.2017
Besvart: 05.12.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Vil statsråden sørge for at det iverksettes bygging av 420 KV linje frem til Varangerbotn i Øst-Finnmark, slik at manglende infrastruktur ikke hindrer nødvendig utvikling og vekst?

Begrunnelse

Finnmark har betydelig svakere strømnett enn resten av landet. Dette går ut over leveringssikkerheten og hindrer industriutvikling i nordområdene. Forutsetningene for produksjon av fornybar energi er store i Øst-Finnmark, men svakt nett hindrer produksjon og utførsel av kraft.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Jeg er opptatt av et robust kraftnett i alle deler av landet, slik at vi også i fremtiden har god forsyningssikkerhet for strøm og kan utnytte ressursene og utvikle næringslivet i distriktene. Derfor har også departementet de senere årene lagt til rette store utbygginger i strømnettet. Investeringene som er planlagt i strømnettet de neste 10 årene forventes å bli på om lag 140 milliarder kroner.

Det er nettselskapene som er ansvarlige for å utrede, planlegge og investere i kraftnettet. I transmisjonsnettet er dette Statnetts ansvar. Utbygging av transmisjonsnett innebærer store kostnader og har konsekvenser for natur, miljø, reindrift og andre arealinteresser. Det er nettkundene som betaler for alle disse investeringene, og det er derfor viktig at nettet utvikles i takt med behovet.

Statnett har de senere år forsterket transmisjonsnettet fra Ofoten og nordover, og har nå under bygging en 420 kV kraftledning fra Balsfjord til Skaidi. Ytterligere forsterkninger i Finnmark er til kontinuerlig vurdering i foretaket. I følge Statnetts vurderinger er det for stor usikkerhet rundt forbruksutviklingen til å beslutte nye investeringer nå, men evt. stor vekst i forbruket i Øst-Finnmark kan utløse nye nettinvesteringer. En 420 kV kraftledning fra Skaidi til Varangerbotn er ett av de alternativer som vurderes i den forbindelse. Andre nettløsninger kan også bidra til den forsterkning som må til for utvikling av næringslivet og videre utnyttelse av ressursene også i Øst-Finnmark.

Ved søknader om nettforsterkninger er det konsesjonsmyndighetene i NVE og departementet som skal sørge for behandling av disse etter lovverket, som regulerer alle de bruker- og verneinteresser som vil bli berørt ved fremføring av nye kraftledningsanlegg i Finnmark. I konsesjonsbehandlingen etter energiloven skal alle fordeler og ulemper veies mot hverandre, og kun prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme kan gis konsesjon.