Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:445 (2017-2018)
Innlevert: 06.12.2017
Sendt: 06.12.2017
Besvart: 13.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Fag- og timefordelingen i videregående skoler er forskriftsfestet. Kunnskapsministeren skriver på departementets side 19.12.2016: "Det er alvorlig at enkelte skoler ikke gir elevene antallet undervisningstimer de skal ha." En NIFU rapport viste at noen skoler ikke tilbød elevene fagtimer de hadde krav på.
Hvordan har ministeren fulgt opp dette, hvilke re-aksjoner er gitt til skoler som har brutt forskriftene, hva er gjort for at skolene skal oppfylle forskriftene og er situasjonen tilfredsstillende nå?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg er opptatt av at elevene skal få den opplæringen de trenger og har krav på. Det er selvfølgelig alvorlig at enkelte skoler ikke gir elevene det antallet undervisningstimer de skal ha. Det er skoleeiernes ansvar å ha nødvendige verktøy og systemer for å oppfylle kravene i regelverket. Det er også skoleeiers ansvar å stille til rådighet nødvendige lærerressurser. Jeg forventer at skoleeiere har tatt tak i funnene om at ikke alle skoler gir elevene det antallet undervisningstimer de skal ha.

Rapporten fra NIFU fra desember 2016 viste at noen skoler er gode på å planlegge slik at elevene får den opplæringen de skal ha, mens en del skoler må bli bedre. NIFUs kartlegging viste også at skolene har ulik oppfatning av hva som teller som en undervisningstime. Av NIFU-rapporten fremgikk det dessuten at eksamensperioden er den enkeltårsaken som bidrar til at flest undervisningstimer faller bort. Siden NIFUs rapport er basert på en anonymisert kartlegging, er det ikke benyttet noen reaksjoner overfor skolene som er omfattet av kartleggingen. Fylkesmannen kan imidlertid føre tilsyn med hvordan skolene planlegger og organiserer skoleåret.

Etter å ha mottatt rapporten fra NIFU satte jeg ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle utrede mulige måter å organisere skoleåret på. Arbeidsgruppen leverte sin rapport i juni i år. Rapporten inneholder flere forslag til tiltak som skal bidra til å at elevene får den opplæringen de skal ha. Gruppa foreslo å komprimere eksamensperioden, men også andre endringer som kan legge til rette for bedre utnyttelse av skoleåret.

Det er viktig å være klar over at elevenes undervisningstid er en komplisert problemstilling som griper inn i både det faglige innholdet, eksamensordningen, lærernes arbeidstid og praktiske rammebetingelser. Flere av tiltakene arbeidsgruppa foreslo vil kreve til dels store omlegginger og endringer i regelverket. Departementet må derfor gjøre grundige vurderinger og gjennomføre en prosess med høring og tid til omlegginger. Vurderingene må gjøres i samarbeid med lærerorganisasjonene og KS.

Departementet er i gang med dette arbeidet. Jeg tar sikte på å kunne sende forslag til regelendringer på høring til våren. Samtidig vil jeg ta initiativ for å få utarbeidet en veileder for skolene om hvordan ulike aktiviteter i skolen kan planlegges og inkluderes i elevenes opplæring.