Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til næringsministeren

Dokument nr. 15:453 (2017-2018)
Innlevert: 06.12.2017
Sendt: 07.12.2017
Besvart: 15.12.2017 av næringsminister Monica Mæland

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil statsråden ta initiativ til at offentlig eide, nasjonale virkemiddelaktører tilpasser seg de nye regiongrensene, og vil hun videre orientere Innovasjon Norge om forventningen om at deres regionsgrenser skal tilsvare de nye regiongrensene fra og med 1. januar 2020?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i vår en stor reform av fylkeskommunestrukturen i Norge. I de berørte fylkeskommunene foregår det i dag et svært omfattende og krevende arbeid for å løse dette på god måte. Dette innebærer blant annet et utfordrende arbeid knyttet til tilpasning av regionale planer og koordinering av virkemidler.

En uttalt målsetting med regionreformen er at også nasjonale aktører og regional stat skal tilpasse seg de nye regiongrensene. Dette er viktig både for å få koordinert innsatsen på en god måte og for å forenkle kommunikasjonen mellom befolkningen og virkemiddelaktørene.

Sett i lys av dette er overraskende at en offentlig eid aktør som Innovasjon Norge så sent som i juni 2017 besluttet en regionorganisering som går på tvers av regiongrensene som er vedtatt av stortinget.

Fylkeskommunene gjør alt de kan for å tilpasse seg de nye regionene, men at en av deres viktigste partnere på næring- og regionutvikling er ikke innstilt på det samme er en stor utfordring.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I tråd med Stortingets behandling av regionreformen, herunder Meld. St. 22 (2015-2016), Innst. 377 S (2015-2016), Prop. 84 S (2016-2017) og Innst. 385 S (2016-2017) er det satt i gang en rekke prosesser fram mot 1. januar 2020. Flere av disse prosessene berører virkemiddelaktører og hvordan disse best tilpasser seg de nye regiongrensene. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om dette gjennom ulike fremlegg, herunder i de årlige kommuneproposisjonene og budsjettproposisjonene.

Når det gjelder Innovasjon Norge er det allerede gitt klare krav og forventninger om at Innovasjon Norge har en organisering som er tilpasset at selskapet er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Selskapet skal tilpasse organiseringen til ulike behov i regionene. Dette er fulgt opp sammen med fylkeskommunene, i dialog en med selskapets styre og gjennom vedtektsendringer.

Den geografiske fordelingen på Innovasjon Norges kontor i Norge er uforandret, men det er i senere år gjort enkelte endringer i ledelsen for ulike kontor ved at noen kontor er slått sammen under en felles ledelse. Disse organisatoriske endringene følger grensene i regionreformen med ett unntak. Kontorene i Buskerud, Telemark og Vestfold fikk felles leder sommeren 2017. Innovasjon Norge har relativt nylig også samlet kontorene i Troms og Finnmark, kontorene i Oppland og Hedmark, og kontorene i de to Trøndelagsfylkene under felles ledelse. Kontorene i Agderfylkene, kontorene i Vestfold og Buskerud og kontorene i Østfold, Akershus og Oslo har lenge vært samlet under felles ledelser. Jeg har forsikret meg om at selskapet er klar til å tilpasse seg den til enhver tid gjeldende regionstruktur og å følge kravene til regional organisering som gis i lov om Innovasjon Norge.