Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:459 (2017-2018)
Innlevert: 06.12.2017
Sendt: 07.12.2017
Besvart: 14.12.2017 av næringsminister Monica Mæland

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): I hvilken grad mener statsråden at Argentum oppfyller formålet slik det er definert i eierskapsmeldingen, og vurderer statsråden det slik at insentivordningene i Argentum støtter oppunder selskapets formål slik det er definert i denne melding?

Begrunnelse

I eierskapsmeldingen er det definert at selskapets formål er følgende:

«Selskapet skal investere sine midler i private investeringsfond og investeringsselskaper. Gjennom sin virksomhet skal selskapet bidra til å

– bedre tilgangen til risikovillig kapital og egenkapital for det nyskapende, forskningsbaserte næringslivet

– styrke det kompetente, langsiktige eierskapet i næringslivet

– styrke konkurranseevnen og fremtidig verdiskaping i norsk næringsliv

– utløse nye muligheter i bransjer og næringsklynger hvor Norge allerede står sterkt

– bygge verdifulle nettverk mellom eiere, forvaltere, FoU-miljøer og virksomheter

- Selskapets virksomhet skal drives på forretningsmessige vilkår.»

Det er særlig aktuelt å få en vurdering opp mot punkt 1.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Statens mål med eierskapet i Argentum Fondsinvesteringer AS fremgår av Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (eierskapsmeldingen) og er

"å få god avkastning på investeringer i aktive eierfond (private equity), bidra til et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper gjennom saminvesteringer i slike fond med private investorer og å bidra som investor til en videreutvikling av private equity-bransjen. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning. Statens mål med eierskapet ivaretas gjennom at staten er eier i selskapet og ikke ved særskilte føringer fra eier på selskapets operative virksomhet."

Argentum kan vise til en god avkastning på sine investeringer. Private equity-markedet i Norge har utviklet seg markant siden opprettelsen av Argentum, og Argentum har hatt en ikke ubetydelig rolle i utviklingen av denne delen av kapitalmarkedet. På denne bakgrunnen kan dette være et naturlig tidspunkt for å se nærmere på om selskapets opprinnelig mandat er oppfylt. Jeg viser til anmodningsvedtaket der Stortinget ber regjeringen gjennomgå Argentums mandat, investeringsportefølje og rolle. Vedrørende incentivordninger i Argentum, ligger det til styret å fastsette disse, herunder lønn og annen godtgjørelse til de ansatte. Det er også styret i Argentum som er ansvarlig for å forvalte selskapets interesser i avtaler der selskapet er part, herunder avtalen om selskapets medinvesteringsordning. Når det gjelder Argentums medinvesteringsordning har departementet en dialog med styret om innretningen av og rammene for denne ordningen.