Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:579 (2017-2018)
Innlevert: 15.12.2017
Sendt: 18.12.2017
Besvart: 22.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Kan statsråden bekrefte at det er Sarpsborg bystyre som reguleringsmyndighet som bestemmer jernbanetrasé innenfor sin kommunegrense?

Begrunnelse

Det blir i debatten lokalt hevdet at den valgte jernbanetraseen er vedtatt av Stortinget, og at man lokalt ikke kan påvirke trasevalget. Spørsmålsstiller er kjent med at Staten kan regulere, og da overprøve lokal myndighet. Men inntil det eventuelt skjer er det vel slik at også for jernbane er lovverket slik at lokal myndighet fastsetter reguleringsplanen og herunder trasevalg for jernbane gjennom kommunen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Sarpsborg kommune er arealplanmyndighet for planleggingen av ny jernbane gjennom kommunen, mens Bane NOR SF utarbeider planforslag etter plan- og bygningslovens § 3-7. Sarpsborg kommunestyre vedtok planprogrammet våren 2017. Planprogrammet skisserer hva som skal utredes videre, herunder traséalternativ. I planprogrammet er anbefalt konsept fra konseptvalgutredningen lagt til grunn for banen. Dette innebærer sammenhengende dobbeltspor med stopp i alle Østfoldbyene. Konseptvalgutredningen for IC-strekningene viste at sentral stasjonslokalisering i byene var viktig for å tiltrekke seg flest mulig reisende. Dette er derfor lagt til grunn for den videre planleggingen av IC-strekningene. For Østfoldbanens del har vurderingene av traséalternativ vært en avveining mellom raskest mulig fremføring av tog mellom endepunktene og å betjene underveismarkedet på en måte som gir flest mulig reisende. Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune ga i brev av 23. september 2015 en svært tydelig tilbakemelding om at alternativ 4B, der jernbanen betjener både Fredrikstad og Sarpsborg, fortsatt bør være utgangspunktet for den videre planleggingen av jernbanen gjennom Østfold. Dette alternativet er lagt til grunn for den videre planleggingen.