Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:613 (2017-2018)
Innlevert: 20.12.2017
Sendt: 21.12.2017
Besvart: 04.01.2018 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Torhild Bransdal (KrF)

Spørsmål

Torhild Bransdal (KrF): Livsoppholdssatsen for barnefamilier i asylmottak har de siste årene blitt kraftig redusert. Dette kan medføre at barn ikke får nok mat og at de ikke får mulighet til å delta i aktiviteter i lokalsamfunnet, og dermed ikke integreres.
Hvordan sikrer statsråden at kuttet i livsoppholdssatsene ikke medfører at barn går sultne i Norge, og hvordan sikrer statsråden at dette ikke bidrar til økt fattigdom blant barn, og dermed også hindrer inkludering og integrering?

Begrunnelse

Jeg er kjent med at det har blitt avdekket flere tilfeller hvor familier og barn som bor på asylmottak ofte går sultne, og at de ikke har råd til nok mat, bleier og andre nødvendige artikler for å klare seg.

Det er viktig at barnefamilier på asylmottak får sikret grunnleggende humanitære behov, spesielt også fordi de ikke har noen mulighet til å få inntekt på annen måte.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Ytelser til livsopphold for personer i mottak skal sikre midler til mottaksbeboere som ikke på annen måte er i stand til å dekke sine økonomiske behov. Gjeldende satser for økonomiske ytelser gjenspeiler at oppholdet i mottak er ment å være et midlertidig og kortvarig botilbud. Nivået på ytelsene avstemmes med tilsvarende ytelser i andre land det er naturlig å sammenligne Norge med, slik at ikke Norge fremstår som et mer attraktivt ankomstland enn andre. Stortinget vedtok under behandlingen av statsbudsjettet for 2017 at økonomiske ytelser til familier i mottak ikke skal overstige 10 000 kroner per måned per familie. Maksgrensen ble innført med virkning fra 1. januar 2017. Maksbeløpet gjelder de faste månedlige utbetalingene. Utover dette kan ekstraordinære tilleggsytelser gis dersom det er nødvendig for en beboers liv og helse. I tillegg kan familier som har fått oppholdstillatelse motta barnetrygd og/eller fødselspenger og holde disse beløpene uberørt av maksgrensen. Ingen barn eller voksne skal sulte eller lide nød mens de oppholder seg i mottak. Jeg er opptatt av at nivået på ytelsene ikke skal legge begrensninger på arbeidet med aktivisering av barn og unge i asylmottakene. Utlendingsdirektoratet (UDI) har blant annet egne rundskriv som stiller krav til mottakene når det gjelder tilrettelegging for beboermedvirkning og deltakelse i lokale aktivitetstilbud for barn og unge. UDI forvalter også en tilskuddsordning for aktivitetstilbud til barn i mottak. Tilskuddsordningen har som formål å bidra til at barn i mottak får en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.