Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1087 (2017-2018)
Innlevert: 05.03.2018
Sendt: 06.03.2018
Besvart: 13.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Kan statsråden garantere at endringen i NIS-forskriften ikke vil få konsekvenser for arbeidsmarkedet i andre land i Norden – og hva mener hans nordiske kolleger om at han vil starte et kappløp mot bunnen?

Begrunnelse

Statsråden vil nå endre NIS-forskriften slik at Color Line kan flagge om sine Kiel-ferger. Dermed åpner han opp for at 700 norske sjøfolk settes på land, da skip og fartøy som er registrert i NIS-registret kan lønne sine sjøfolk til vilkår der sjøfolkene er hjemmehørende. Dette på tross av at situasjonen er vesentlig endret siden fartsområdeutvalget la frem sin innstilling og at det er dokumentert at konkurranseulempen mot Danmark nå er minimal.

Videre kan dette starte et kappløp mot bunnen i nordisk passasjerfart. Denne endringen vil skape et press på særlig Danmark for å endre sine rammebetingelser for å kunne konkurrere.

Selv om distansekravet er økt fra 175 til 300 nautiske mil, er særlig de danske rederiene i en konkurransesituasjon med Color Line og statsrådens endringer vil skape et betydelig, nedadgående press på lønns- og arbeidsvilkår i nordisk passasjerfart. Det vil være for seint å stoppe dette dersom Color Line først flagger om.

I et svar på spørsmål fra Arbeiderpartiet i Nordisk Råd, har den danske erhvervsministeren sommeren 2017 uttalt at:

«Til trods for at konsekvenserne for Danmark endnu ikke kan kortlægges fuldt ud, er jeg meget opmærksom på risikoen for, at danske og nordiske arbejdspladser kan blive berørt. Jeg har på den baggrund taget kontakt til min norske kollega om sagen.»

Når man gjør endringer som vil gjøre 700 arbeidsledige og kan ha ytterligere nordiske konsekvenser, er det minste vi kan forvente at statsråden har oversikt over mulige konsekvenser – og har vært i dialog med sine nordiske kolleger. Dersom han ikke har dette, må han som et minimum sette endringen i bero til dette er gjennomført.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg har ikke til hensikt å starte et kappløp mot bunnen for arbeidsmarkedet i Norge eller andre land i Norden. Beslutningen om å utvide fartsområde for utenriksferger i NIS er tatt for å sikre norske skip internasjonalt konkurransedyktige betingelser. Og for å hindre at Color Line, som eneste norskflaggede fergerederi i utenriksfart, flagger skipene sine til et utenlandsk register og at dermed 2500 norske arbeidsplasser står i fare for å gå tapt.

Da denne saken var på høring i starten av 2017 fikk vi tydelige tilbakemeldinger om at den foreslåtte utvidelsen av fartsområde gikk lengre enn det flertallet i fartsområdeutvalget hadde anbefalt. Forslaget skapte reaksjoner da det kunne gjøre det mer fordelaktig for rederier med skip registrert i de andre nordiske landene å flagge til Norge, hvilket igjen kunne påvirket arbeidsplassene til fortrinnsvis svenske og danske sjøfolk. Vi har tatt konsekvensen av de tilbakemeldingene vi fikk gjennom høringen. Ved å øke distansekravet fra 175 til 300 nautiske mil sikres at ingen av de skandinaviske fergerutene blir omfattet av endringen. Jeg mener på det grunnlag at endringene ikke vil få direkte konsekvenser for arbeidsmarkedet i andre land i Norden.

I et felles brev fra fire maritime fagforeninger i Danmark, Sverige og Norge, er det uttrykt bekymring for at andre fergeselskaper vil bruke de forestående endringene i norsk regelverk til å påvirke sine nasjonale nordiske myndigheter. Jeg vil fortsette å følge utviklingen i det nordiske fergemarkedet og være spesielt oppmerksom på om tiltakene som nå gjennomføres i Norge fører til politikkendringer i våre naboland. Etter at de nye reglene har virket en stund vil jeg få gjennomført en forskningsbasert analyse av fergemarkedet i Norden, som vil se nærmere på virkningene av endringen.