Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1163 (2017-2018)
Innlevert: 15.03.2018
Sendt: 15.03.2018
Besvart: 22.03.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Er statsråden bekymret over signalene fra private barnehager om at de ikke ser seg i stand til å ta imot lærlinger høsten 2018 pga. innføring av bemanningsnormen, og hva vil statsråden gjøre med dette og hvordan fagarbeidernes plass i private skoler og barnehager skal sikres på sikt?

Begrunnelse

Fagopplæring Sør får tilbakemelding fra private barnehager om at de ikke har mulighet til å ta opp lærlinger i år, på grunn av usikkerheten knyttet til finansieringen av bemanningsnormen for private barnehager.

Det er viktig at vi rekrutterer og utdanner dyktige barne- og ungdomsarbeidere, og deres kompetanse er viktig for gode barnehager. Innspillene fra opplæringskontoret i Agder tyder på at private barnehagers bekymring for finansieringen av bemanningsnormen også går ut over læreplasser i barnehagene.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen er opptatt av å styrke fagutdanningene i videregående opplæring og har jobbet målrettet for å øke antall lærlingplasser. Blant annet har vi økt lærlingtilskuddet med 21 000 kroner siden 2013. Nå ser vi at politikken virker. I 2017 fikk 20 800 yrkesfagelever læreplass i en bedrift. Det utgjør 72 pst. av de som søkte, noe som er det høyeste antallet og den største andelen som er registrert. Siden 2013 har 15 pst. flere elever fått læreplass, og regjeringen vil videreføre arbeidet med å skaffe flere læreplasser.

I Jeløya-erklæringen slår vi fast at vi skal fortsette arbeidet med å sørge for at flere elever får fullført den yrkesfaglige utdanningen sin med en læreplass. I 2018 styrker regjeringen det lokale arbeidet med å rekruttere nye lærebedrifter ute i fylkene med 20 mill. kroner. Dette er for at fylkene skal kunne ansette egne koordinatorer som aktivt skaffer flere læreplasser i lokale bedrifter til sine yrkesfagelever.

Formålet med en bemanningsnorm er å sikre barn i hele landet en god voksentetthet i barnehagen. Målet er å sikre bedre kvalitet og mindre variasjon mellom barnehagene. Forslaget om bemanningsnorm i barnehagen har vært på bred høring. Bemanningsnormen i barnehagen omfatter årsverk som er avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med barn. Dette innebærer at pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som utfører oppgaver innenfor det ordinære barnehagetilbudet, skal regnes med i grunnbemanningen. Personer som er i barnehagen i praksis eller arbeidstiltak, lærlinger, spesialpedagoger og andre som er å anse som ekstra personale i barnehagen, er ikke en del av grunnbemanningen.

Barne- og ungdomsarbeidere utgjør en viktig arbeidskraft i barnehagen, og bidrar til å øke den samlede kompetansen. At barnehager sørger for å ta inn lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget blir derfor et viktig bidrag til barnehagens fremtidige kompetanse.

Private barnehager mottar et driftstilskudd som tilsvarer kommunens driftsutgifter i kommunale barnehager. Kostnader til lærlinger holdes utenfor grunnlaget for beregningen av tilskuddet til private barnehager. Men alle barnehager med lærlinger mottar i tillegg lærlingtilskudd som i 2018 er på til sammen 153.053 kroner. Tilskuddet fordeles over hele læretiden, som for barne- og ungdomsarbeidere er på to år.

Barnehagenes rammevilkår for å ta inn lærlinger endres derfor ikke med regjeringens forslag om bemanningsnorm.