Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1295 (2017-2018)
Innlevert: 09.04.2018
Sendt: 10.04.2018
Besvart: 17.04.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Kommer konsesjonsbehandlingen av North Connect til å gå som før uavhengig av avtalen, eller vil behandlingen av kabelen settes på vent inntil vi har høstet erfaringer med de eksisterende og vedtatte kablene?

Begrunnelse

I behandlingen av Acer-saken i Stortinget har Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne inngått en avtale med regjeringspartiene. I denne avtalen står det at

«Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter»,

at

«Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme og det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye forbindelser kan etableres»,

og videre at

«Statnett skal eie og drive alle framtidige mellomlandsforbindelser. Dette tas inn i energiloven».

Stortinget skal den 19.04 behandle Rødts forslag om å stanse konsesjonsbehandlingen North Connect-kabelen i bero inntil konsekvensene av kabelen er utredet. Utredningen vi foreslår må ta for seg effektkjøring i norske kraftverk og sumvirkningene dette får for norsk vassdragsnatur, og endringer i strømprisen og hvordan dette vil påvirke kraftforedlende industri, og må se på effektene av de to statseide kablene som er under bygging, NordLink og NSN Link.

Regjeringen, Ap og MDGs avtalepunkt om at det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye forbindelser kan etableres, er i tråd med dette. Likevel går Frp, Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne i komitebehandlingen inn for å avvise vårt forslag.

På spørsmål fra undertegnede i Stortingets spørretime den 21. 03, sa statsminister Erna Solberg «Vi kommer ikke til å vente med North Connect til vi ser effektene av disse andre kablene. Vi kommer til å fatte vedtak som planlagt».

I Klassekampen 22.03, to dager etter avtalen mellom regjeringenspartiene, Ap og MDG ble lagt fram og samme dag som Acer-saken ble behandlet i Stortinget, sa Tina Bru fra Høyre og Terje Halleland fra Frp at det ikke er noe i avtalen som legger hindre for North Connect-kabelen fra Hordaland til Skottland. Statsråd Søviknes bekreftet også i Stortinget den 21.03 at North Connect-behandlingen går som før, uavhengig av avtalen.

I Energi- og miljøkomiteens behandling av Prop. 5 L (2017-2018) om endringer i energiloven, legger partiene bak Acer-enigheten til grunn at departementet ferdigbehandler søknadene fra North Connect før det fremmes sak for Stortinget – om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse.

Arbeiderpartiets Else- May Botten skriver i Nationen 3. april at Arbeiderpartiet har brukt Acer-forhandlingene som brekkstang til å få Ap-politikk gjennom. «Som resultat blir det ingen private kabler til utlandet, der måtte høyrepartiene gjøre retrett. Men det blir heller ingen ny Statnett-kabel til før eventuelt om mange, mange år. Det er først når virkningen av eksisterende og vedtatte kabler er grundig evaluert og har demonstrert samfunnsøkonomisk lønnsomhet, at dette vil være aktuelt.» I Klassekampen 7. april sier Aps Espen Barth Eide at «Avtalen fører i praksis til en utsettelse».

For meg og alle de som har engasjert seg i Acer-saken, framstår «enigheten» om North Connect-kabelen derfor veldig uklart.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Ved behandlingen av den tredje energimarkedspakken ba Stortinget om at regjeringen snarest fremmer sak om å endre energiloven slik at konsesjon til å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelser, jf. vedtak 570 (2017-2018). Et stortingsflertall la samtidig til grunn at departementet ferdigbehandler søknadene fra NorthConnect før det fremmes sak for Stortinget, jf. Innst. 175 L (2017-2018).

NorthConnect sendte inn sine konsesjonssøknader i fjor og departementet har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å gi sin vurdering av søknadene. Etter at NVEs vurdering foreligger, vil departementet konsesjonsbehandle NorthConnects søknader i tråd med regelverket og føringene fra Stortinget.

Departementet vil gjennomføre en grundig konsesjonsbehandling og i denne prosessen vurdere de samfunnsøkonomiske virkningene og øvrige konsekvenser av tiltaket. Det er i konsesjonsbehandlingen det tas stilling til om det kan gis konsesjon, og i tilfelle hvilke vilkår som skal stilles ved evt. konsesjon.

I tråd med vanlig saksgang når norske energimyndigheter tar stilling til om det kan gis konsesjon til produksjon eller overføring av strøm, gjennomfører NVE høring av NorthConnects søknader. Opprinnelig høringsfrist var 15. april, men jeg er kjent med at Statnett har fått vesentlig utsatt høringsfrist av NVE. Statnett vurderer at dette er nødvendig bl.a. for å kunne vurdere det konsesjonssøkte tiltaket opp mot den øvrige langsiktige utviklingen av det norske og nordiske kraftsystemet. Statnetts vurderinger av ulike utviklingstrekk i det nordiske kraftsystemet, bl.a. virkninger av eksisterende og nye utenlandskabler i hele Norden vil styrke grunnlaget for departementets endelige konsesjonsbehandling.