Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1375 (2017-2018)
Innlevert: 18.04.2018
Sendt: 18.04.2018
Besvart: 26.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Foreligger det en vurdering av å endre samenes status som folkegruppe, eller har det blitt tatt noen form for initiativ fra regjeringen for å vurdere en slik endring, og i så fall hvilke?

Begrunnelse

Ved markeringen av Samefolkets dag i 2017 utalte Statsministeren: «Vi er et land bestående av to folk. Dette landet har vi i fellesskap. Det er veldig viktig å forstå det.», jf. Dagbladets nettutgave 6. februar 2017. At samene er en del av det norske er det ingen tvil om. Det som likevel er avgjørende, er hvilken status de har. I så måte, og sett i lys av dagens regjeringsplattform, er det av vesentlig interesse om regjeringen vurderer å endre samenes posisjon.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Samene er urfolk i Norge. Det foreligger ingen vurdering av å endre samenes status, og det har heller ikke blitt tatt noe slikt initiativ fra regjeringen. ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som Norge ratifiserte i 1990, definerer urfolk på følgende måte i artikkel 1 nr. 1 b: ”Folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som – uansett deres rettslige stilling – har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.”

I Norge er det klart at samene fyller vilkårene i denne definisjonen. I Høyesteretts dom i Selbusaken av 21. juni 2001 uttales det at ILO-konvensjon nr. 169, art. 1 nr. 1 b, utvilsomt gir samene status som urfolk i Norge, også i det sørsamiske området. Den prinsipielle likeverdigheten mellom nordmenn og samer er slått fast i Grunnlovens § 108 hvor det står at: ”Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.” Lovbestemmelser som skal sikre samisk språk, kultur og samfunnsliv, finnes også blant annet i sameloven, menneskerettsloven, opplæringsloven og reindriftsloven. Av internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av, er ILO-konvensjon nr. 169 sentral. Dette er den eneste konvensjonen som kun omhandler urfolks rettigheter. Samene er imidlertid også en etnisk, kulturell og språklig minoritet. Konvensjoner som omhandler minoriteters rettigheter, vil derfor også kunne ha betydning for samene. De viktigste konvensjonsbestemmelsene som gjelder minoriteter, er FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, Europarådets pakt for regions- eller minoritetsspråk og Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. I tillegg gir FNs rasediskrimineringskonvensjon og bestemmelser om diskriminering i andre konvensjoner et vern mot usaklig forskjellsbehandling, blant annet på grunnlag av etnisitet. Felles for alle de nevnte konvensjonene er at de også kan forplikte statene til å sette i verk positive tiltak for å oppnå reell likebehandling. Det som skiller urfolk fra de nasjonale minoritetene, og urfolkskonvensjonen fra de øvrige konvensjonene som beskytter minoriteter, er i hovedsak urfolks tilknytning til sine tradisjonelle landområder. Det er vesentlig for at samene skal kunne bevare sin kultur at de får mulighet til å bevare tilknytningen til landområdene. Hensikten med urfolksvernet i grunnloven og internasjonale konvensjoner er at staten skal legge til rette for at samene selv skal kunne sikre og utvikle det som er unikt for den samiske folkegruppen, slik som språk og kultur. Det er en klar målsetting at Norge skal oppfylle alle sine nasjonale og internasjonale rettslige forpliktelser overfor den samiske befolkningen. Det er også en klar målsetting for regjeringen at vi skal legge til rette for en fortsatt levende samisk kultur i Norge.