Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til statsministeren

Dokument nr. 15:1819 (2017-2018)
Innlevert: 13.06.2018
Sendt: 13.06.2018
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 21.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Hvilke områder/tjenester i det offentlige er det statsministeren mener at vi er ledende på digitalisering av, og hvilke områder/tjenester i det offentlige er det hvor tempoet på digitalisering nå skal opp?

Begrunnelse

Statsministeren snakker en del om digitaliseringsprosesser og -prosjekter som vi skal igjennom framover.

På teknologikonferansen Insight 2018, i regi av Evry, slo statsministeren nylig fast at Norge fortsatt skal være ledende på digitalisering av offentlig sektor og lovte at tempoet på digitaliseringen skal opp.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det er krevende å måle fremdrift og tempo i digitalisering generelt og digitaliseringen av offentlig sektor spesielt. For å gi et bilde av hvor Norge er ledende og hvor vi fortsatt må ha en prioritert innsats fremover, vil jeg omtale EUs DESI indeks og OECDs gjennomgang av digitaliseringen av offentlig sektor i Norge.

DESI-indexen

DESI (The Digital Economy and Society Index) måler EU-landene på digital infrastruktur, i hvilken grad næringslivet tar i bruk digital teknologi, bruken av offentlige digitale tjenester, teknologikompetanse, og bruk av teknologi og internett-tjenester i samfunnet.

Årets DESI-indeks viser at Norge lykkes bra med digitaliseringen, men andre europeiske land har også stor framgang. Vi må derfor holde trykket oppe, og jobbe systematisk og målrettet for at Norge fortsatt skal være blant de ledende landene i Europa på digitalisering.

I følge DESI 2018 rangeres Norge som nummer fem i Europa etter Danmark, Sverige, Finland og Nederland. I 2017 ble Norge rangert som nummer to i Europa, kun slått av Danmark. Forskjellene mellom de fem høyest rangerte landene er imidlertid små, og Norge er fortsatt blant de ledende landene i Europa på digitalisering.

Norge har en bedre score nå enn for to år siden. Norge ligger helt i topp på digitalisering i offentlig sektor, sammen med Finland og Estland. Det at et par land har forbedret seg enda mer, er en viktig påminnelse om at vi må øke tempoet.

Norge ligger betydelig over gjennomsnittet for EU – også på områdene der vi ikke går fram. Norge ligger særlig langt fremme på utvikling og bruk av både offentlige og private internettjenester. Andelen brukere av offentlige eforvaltningstjenester ligger på 90 prosent i Norge, mot et gjennomsnitt på 58 prosent i EU.

OECD – ekstern evaluering av Norge

OECD gjennomførte i perioden august 2016 – juli 2017 en peer review, eller gjennomgang, av digitaliseringen av offentlig sektor i Norge. OECD leverte sin sluttrapport høsten 2017, og funnene bekreftet at Norge er et av de landene i Europa og OECD som har kommet lengst i digitalisering av offentlig sektor.

Norge får ros for sin mangeårige innsats på digitaliseringsområdet. Innsatsen har bidratt til bedre offentlige tjenester, som i større grad setter brukeren i sentrum, samt økt digital kompetanse i befolkningen og et konkurransedyktig næringsliv. Norges offentlige sektor, næringsliv og samfunnet generelt blir stadig mer digitalisert, og dette gjør at Norge blir sett på som et av verdens ledende land på digitaliseringsområdet.

For å beholde den ledende posisjonen, er Norge nødt til å jobbe kontinuerlig med videreutvikling av politikken, samt forbedring av strukturene og tjenestene. OECD mener at Norge ikke må se seg tilfreds med dagens situasjon, men se hen til muligheter for stadige forbedringer av den digitale forvaltningen. OECD mener at Norge bør vurdere å utvikle en egen strategi for digitaliseringen av offentlig sektor, som kan bidra til å styrke samordning, samhandling og rapportering. I tillegg understreker OECD behovet for tydelige roller blant aktørene med styringsansvar på digitaliseringsområdet.

OECD mener at brukerne bør være pådrivere for hvordan digitale tjenester utvikles i offentlig sektor. Derfor må virksomhetene involvere brukerne på en mer systematisk måte. OECD fremhever at offentlig sektor i Norge er digital moden, og at det er god tilgang på offentlige data, særlig registerdata. Men registerdata utnyttes ikke godt nok for å bygge en mer datadrevet offentlig sektor. OECD mener derfor at Norge trenger en mer ambisiøs, og koordinert strategi for åpne, offentlige data i Norge, som kan fungere som et veikart for utviklingen.

Mange av OECDs anbefalinger er i tråd med regjeringens Digital Agenda. Digital Agenda gir en klar og tydelig retning for forvaltningen: Brukeren i sentrum, gode, helhetlige og brukervennlige tjenester fra offentlig sektor, strategisk IKT-kompetanse på ledernivå, og verktøy og arbeidsmåter som fjerner tidstyver og øker effektiviteten.

Regjeringen har hatt høy oppmerksomhet på gjennomføring av IKT-politikken. Men, teknologiutviklingen går videre, og vi har fortsatt en stor jobb foran oss. Vi må fortsette å holde trykk på utvikling av gode og brukerrettede digitale tjenester i offentlig sektor. Derfor er vi glad for OECDs rapport, som gir viktige innspill og gode råd til videre arbeid på digitaliseringsområdet.

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Regjeringens arbeid med digitalisering av offentlig sektor bygger på føringene i stortingsmeldingen Digital Agenda for Norge (Meld. St. 27 (2015-2016). Digital Agenda er et overordnet dokument. Det er behov for å operasjonalisere prinsippene og prioritere føringene gitt i Digital agenda. I regjeringserklæringen slår vi derfor fast at vi vil utvikle en egen strategi for digitalisering av offentlig sektor.

Vi er i gang med arbeidet med å utvikle denne strategien. I arbeidet med strategien vil vi blant annet vurdere om, og hvordan, vi skal følge opp forslagene fra OECD. I tillegg vil innspill fra departementer, statlige etater, kommunal sektor, leverandørindustrien og Riksrevisjonen bli vurdert.