Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:2267 (2017-2018)
Innlevert: 13.09.2018
Sendt: 13.09.2018
Besvart: 19.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Iflg. DN 13.9.18 ga Nordlaks i mai 2017 49.940 til Nordland FrP, parallelt med at selskapet anket til NFD avslag fra Direktoratet ifm. utviklings-konsesjoner. Iflg. Vesterålen avis 6.9.17 skal tidl.statråd Sandberg ha engasjert seg direkte i saken, og få dager før valget ha gitt selskapet nyheten om at de fikk totalt 21 konsesjoner.
Kan statsråden redegjøre for den kontakt som har vært mellom Nordlaks og NFD i 2017, herunder pol.ledelse vedr. saken, og hvilken faglig vurdering som ble lagt til grunn for tillatelsene?

Begrunnelse

Utviklingskonsesjonene, som i utgangspunktet tildeles uten kostnader og som skal bidra til å utvikle teknologi som kan løse miljø- og arealutfordringer i havbruksnæringen, har vist seg å være svært populærere. I følge Direktoratet var det pr august 46 søknader til behandling, 8 søkere har fått tilsagn om tillatelser og det er gitt 43 avslag. Selskapet Nordlaks skal opprinnelig ha søkt om 39 tillatelser, men fikk bare 10. Iflg. Vesterålen avisen ble saken, etter avslag i Fiskeridirektoratet om ytterligere tillatelser, anket til Nærings- og fiskeridepartementet. Iflg. Vesterålen avis 6.9.17 hadde tidligere fiskeriminister Per Sandberg "sett på saken og bestemt seg for å delvis omgjøre vedtaket", og kom personlig på besøk til Nordlaks få dager før valget for å orientere om dette. Avisen har følgende sitat fra Sandberg:

"Du får ikke alle konsesjonene, men du skal få en del." Også olje- og energiminister Freiberg skal ha engasjert seg i prosjektet, og, iflg. samme avis, skryter han av hvor mye prosjektet vil bety for Hadsel kommune. Som avisen skriver: «Selv har Freiberg vært en av pådriverne for at Inge Berg og Nordlaks skulle få mest mulig konsesjoner. Han vedgår at det ikke har vært en enkel sak. - Per Sandberg skal ha honnør for at han har vist vilje og evne, i tillegg til at han har fått masse innspill underveis. ved en anledning ble jeg faktisk kastet ut av kontoret hans med klar beskjed om at jeg måtte slutte å terrorisere ham i forbindelse med konsesjonene, forteller han.

Med utgangspunkt i dagens oppslag i DN om pengestøtte fra samme selskap til Freibergs fylkesparti, Nordland FrP, bes det om en avklaring fra statsråden på når anken ble mottatt i departementet og hvordan anken er behandlet i departementet, herunder i hvilken grad politisk ledelse har vært involvert i dette.

Harald T. Nesvik (FrP)

Svar

Harald T. Nesvik: Den 20. november 2015 ble ordningen med utviklingstillatelser etablert som en midlertidig ordning, og den opphørte 17. november 2017. I denne perioden mottok Fiskeridirektoratet 104 søknader. Saksbehandlingen er innrettet slik at Fiskeridirektoratet behandler sakene i første instans og Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans. Nordlaks AS søkte 24. november 2015 om 39 utviklingstillatelser til realisering av sitt Havfarm-prosjekt. Fiskeridirektoratet ga tilsagn om 10 utviklingstillatelser i vedtak 22. desember 2016. Nordlaks AS påklaget dette vedtaket. Fiskeridirektoratet opprettholdt imidlertid sitt vedtak i den forberedende klagebehandlingen, og sendte saken over til departementet for endelig avgjørelse i brev datert 7. april 2017. Nærings- og fiskeridepartementet fattet vedtak i saken 8. september 2017. Det ble da gitt tilsagn om 21 utviklingstillatelser til Havfarm 1 og Havfarm 3. I forbindelse med klagebehandlingen mottok departementet 5. mai 2017 kommentarer fra Nordlaks AS til Fiskeridirektoratets klageinnstilling. Videre hadde departementet dialog med klager knyttet til begjæringer om innsyn i saksdokumentene. Det ble i denne forbindelse sendt e-post til Nordlaks AS 26. mai 2017, som ble besvart av Nordlaks AS 29. mai 2017. Før saken ble sendt til departementet, ble det den 21. april 2016 avholdt et møte i departementet mellom representanter fra Nordlaks AS og tidligere fiskeriminister Per Sandberg og representanter fra embetsverket. Temaet for dette møtet var blant annet en presentasjon av prosjekt Havfarmen. Det er ikke registrert at det har vært noen annen kontakt mellom departementet og Nordlaks AS i forbindelse med klagesaken på utviklingstillatelser enn det som fremkommer her. Jeg må imidlertid ta forbehold om at representanter fra Nordlaks AS kan ha tatt opp saken med embetsverket eller tidligere politisk ledelse i forbindelse med at man har støtt på hverandre i andre sammenhenger. Jeg har ikke hatt kontakt med Nordlaks i forbindelse med denne saken. Nærings- og fiskeridepartementet behandler som nevnt klager på Fiskeridirektoratets vedtak når det gjelder søknader om utviklingstillatelser. Ved behandlingen forbereder fagavdelingen sakene, og beslutningene tas av fiskeriministeren. Dette er praktisert i alle sakene om utviklingstillatelser som hittil har vært til behandling i departementet. Når det gjelder den faglige begrunnelsen for vedtaket om tilsagn om tillatelser til Nordlaks AS, fremkommer denne av selve vedtaket og dette er derfor vedlagt her.

Lenke til vedlegg i pdf-format