Skriftlig spørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:2378 (2017-2018)
Innlevert: 28.09.2018
Sendt: 01.10.2018
Besvart: 02.10.2018 av finansminister Siv Jensen

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): Netthandel for mindre enn 350 kr representerer en stor grensehandelslekkasje og går på bekostning av norsk verdiskapning og sysselsetting. En ny rapport fra Menon Economics viser at fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri utenlandsimport kan gi Norge et milliardbeløp i økte inntekter og 1700 årsverk i økt sysselsetting.
Hvordan blir statsrådens syn på 350-kronersgrensen påvirket av funnene i rapporten?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg er godt kjent med mulige virkninger knyttet til dagens avgiftsfritak, som også påpekes i denne rapporten. Som et utgangspunkt bør skatte- og avgiftsregelverket utformes så nøytralt som mulig slik at varer ilegges samme avgift uavhengig av om de er omsatt i Norge eller sendt fra utlandet. Avgiftsfritaket for varer med verdi under 350 kroner (inkludert frakt- og forsikringskostnader) har en viktig begrunnelse i å motvirke at det påløper uforholdsmessige høye kostnader ved innførsel av varer med lav verdi. Særlig gjelder det når postselskaper tar betalt for tollekspedering som følge av at varene er pålagt merverdiavgift, særavgift og/eller toll.
Stortinget ba regjeringen i anmodningsvedtak 11. juni 2018 (vedtak nr. 869 (2017-2018)) om å utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Jeg kan bekrefte at regjeringen vil følge opp Stortingets anmodningsvedtak og vil komme tilbake til saken i statsbudsjettet for 2019 som legges frem for Stortinget 8. oktober 2018.