Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:287 (2018-2019)
Innlevert: 05.11.2018
Sendt: 06.11.2018
Besvart: 13.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Kan statsråden bekrefte at regjeringen vil videreføre dagens tilskuddsordning for utenriksferger i NOR-registeret?

Begrunnelse

Color Line har kommunisert i den senere tid at dagens konkurransesituasjon i NOR er tilfredsstillende, men at de føler usikkerhet for fremtiden til dagens tilskuddsordning. Utenriksferger i NOR har i dag refusjon for alle ansatte uten tak. Det er ikke kjent for undertegnende at regjeringen planlegger å redusere eller begrense dagens tilskuddsordning, men det eksisterer tydeligvis en usikkerhet hos enkelte knyttet til dette.

Det hadde derfor vært en fordel for norske rederiers konkurransekraft om statsråden kunne bekrefte at regjeringen ikke planlegger å begrenses eller redusere dagens tilskuddsordning for sjøfolk i nær fremtid.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Denne regjeringen fører en tydelig og forutsigbar maritim politikk, for å styrke den norske maritime klyngen og å legge til rette for flest mulig norske sjøfolk på norske skip, under norsk flagg. Derfor har vi en offensiv maritim strategi, hvor vi har fulgt opp fartsområdeutvalgets flertallsanbefalinger og styrket tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk betraktelig. Vi har også lovfestet tilskuddsordningen, for å sikre økt stabilitet i rammevilkårene for næringen. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2019 foreslått å videreføre innrettingen av dagens tilskuddsmodell for NOR-skip i utenriksfart. Dagens ordning er god og et viktig virkemiddel for å legge til rette for flest mulig norske sjøfolk på norske skip, og en konkurransedyktig flåte under norsk flagg.

Det er Stortinget som fastsetter innretningen av tilskuddsordningen og støttenivå. Når Color Line har kommunisert at de føler usikkerhet for fremtiden til dagens tilskuddsordning, er det grunn til å anta at de viser til hvordan ordningen har vært gjenstand for stadige endringer i støttenivå under tidligere regjeringer og Storting. I 2008 innførte for eksempel daværende regjering et makstak for samtlige tilskuddsmodeller, som bidro til å svekke bl.a. tilskuddsordningen for utenriksferger i NOR.

For å sikre forutsigbarhet rundt tilskuddsordningen, legger regjeringen opp til å følge flertallsanbefalingene fra det partssammensatte fartsområdeutvalget, herunder også en videreføring av dagens styrkede tilskuddsordning for utenriksferger i NOR.