Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:507 (2018-2019)
Innlevert: 04.12.2018
Sendt: 05.12.2018
Besvart: 06.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Per Espen Stoknes (MDG)

Spørsmål

Per Espen Stoknes (MDG): Fosfor er på EUs liste over kritiske råvarer grunnet for dårlig utnyttelse, samtidig som jordas fosforreservene tappes og fosforet får dårligere kvalitet. Gjennom å tenke sirkulærøkonomi kan Norge utnytte den fosforen vi allerede har. Det vil gi bedre utnyttelse av ressursene, gi bedre matsikkerhet, bidra til å nå målene i vannforskriften og ikke minst gi mulighet for økt inntjening i en grønn, framtidsrettet næring.
Hvilke tiltak gjør regjeringa for å øke gjenvinningsgraden av fosfor i Norge?

Begrunnelse

Fosfor er på EUs liste over kritiske råvarer. Årsaken til dette er, i følge Miljødirektoratet, at utnyttelsen av fosforet er for dårlig, samtidig med at fosforreservene i jordskorpen tappes og fosforet etter hvert får dårligere kvalitet. EU er avhengige av import av fosfor, og importerer nær 100 % av sitt fosfor til gjødsel, bl.a. fra Marokko (33 %), Russland (11 %) og Algerie (13 %). Nær 80 % av verdens tilgjengelige fosfor er i land som betegnes som ustabile regimer, med Marokko/okkupert vest Sahara som størst med 75 % (Commercial Reserves P-Rock 2016, USGS 2016). Tilgang på fosfor handler om vår mattrygghet, og også om vår matsikkerhet. Knapphet på fosfor er geopolitikk, siden 80 % av verdens reserver er fra ustabile regimer (Se Avfall Norge notat fra mars 2018). I en situasjon der det er knapphet på fosfor, vil de landene med mest ressurser og riktige forbindelser få førsterett på fosfor av god nok kvalitet.
EU har nylig revidert sin gjødselforskrift. Denne gjelder både kunstgjødsel og også organiske gjødselvarer, altså gjødsel som kommer fra for eksempel kompost og rester fra biogassanlegg. Denne revisjonen innebærer at gjødselvarer vil kunne handles fritt i EU. Det åpner for at det som nå er avfall fra blant annet oppdrettsnæringen, kan bli et etterspurt produkt og en inntektskilde.
COWI og NIBIO gjorde i 2017 en studie av muligheter for bedre utnyttelser av fosfor i organiske restprodukter i Norge. Studien konkluderer med at Norge har et fosforoverskudd, likevel importerer vi fosforgjødsel. Miljødirektoratet selv skriver at “Det er et stort potensial til å utnytte en større andel av fosforet som er i omløp i Norge. Dersom fosforet utnyttes bedre, vil importen av mineralsk fosfor kunne reduseres betraktelig. Størst potensiale for bedre ressursutnyttelse av fosfor ligger i slam fra fiskeoppdrett og i organisk avfall.”
Fosfor som slippes ut direkte til vassdrag bidrar til økt algeproduksjon som forurenser vassdrag. Ved å gjenvinne fosfor vil man altså kunne bidra til renere vassdrag, og på den måten kunne nå målene i vannforskriften og overholde våre internasjonale forpliktelser.
Gjennom å tenke sirkulærøkonomi, herunder satsing på biogass og utvikle markeder for lønnsom bruk av biogjødsel, kan Norge utnytte den fosforen vi allerede har. Det vil gi bedre utnyttelse av ressursene vi har, gi bedre matsikkerhet, bidra til å nå målene i vannforskriften og ikke minst gi mulighet for økt inntjening i en grønn, framtidsrettet næring.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert behovet for en bedre utnyttelse av fosfor i Norge, og hva som eventuelt vil være de viktigste aktiviteter og tiltak å iverksette. Det er en rekke ulike kilder med innhold av fosfor, og fosformengder finnes i forbindelse med en rekke produkter og prosesser, blant annet i husdyrgjødsel, avløpsslam, utslipp fra fiskeoppdrett, slakteriavfall, matavfall og mineralgjødsel.

Det er et potensiale for bedre utnyttelse av fosfor i Norge, og for innovasjon på området. Arbeidet med bedre ressursutnyttelse av fosfor berører flere myndigheter, fagetater og aktører, og Mattilsynet, Landbruksdirektoratet og Fiskeridirektoratet har inngått i en referansegruppe for det faglige arbeidet. Andre prosesser som arbeidet med gjødselvareregelverket er også relevant, og det foregår endringsarbeid knyttet til EUs regelverk på området.

Stortinget har bedt regjeringen utrede virkemidler og tiltak for å legge til rette for fosforgjenvinning i Norge, jf. vedtak nr. 490 fra 12. april 2018. Jeg vil i samarbeid med andre berørte departementer vurdere hvordan vi kan gå videre med dette arbeidet, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.