Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:706 (2018-2019)
Innlevert: 10.01.2019
Sendt: 10.01.2019
Besvart: 15.01.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil statsråden raskt sørge for at nødvendig regelverk endres slik at foreldre kan være trygge på at barna får forsvarlig tilsyn den tiden de er i barnehagen?

Begrunnelse

NRK hadde 9.januar en nyhetssak om en toåring ble lagt ut for å sove uten tilstrekkelig tilsyn, gråt i lengre tid og deretter falt ut av vognen, har opprørt mange. NRKs nyhet omhandler en enkelthendelse, og de fleste barnehager og barnehageansatte er profesjonelle og dyktige i sitt tilsyn av barna. Likevel kan slike hendelser skape utrygghet hos foreldre, og saken har også avdekt at det mangler sentrale forskrifter og retningslinjer om tilsyn av barn under soving.
De største kommunene og mange av de største barnehagekjedene har ikke sentrale rutiner for tilsyn med barn under soving i barnehagen. Helsedirektoratet bekrefter at det ikke finnes noen detaljerte forskrifter for tilsyn med barn som sover i barnehager, ut over at barnehagene skal «drives slik at skader og ulykker forebygges».

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Hendelsene som er fremkommet i media de siste dagene gjør sterkt inntrykk. Foreldre skal være trygge på at barna har det trygt og godt i barnehagen. Barnehagebarna tilbringer en stor del av hverdagen i barnehagen, og de ansattes kompetanse, risikoforståelse og organiseringen av barnehagehverdagen er viktig for at barna opplever trygghet og omsorg.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. skal bidra til at miljøet i barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Kravene i forskriften gjelder for all den tiden barna tilbringer i barnehagen, også når de sover. Rutiner for tilsyn under soving er ikke eksplisitt nevnt i forskriften, men i veileder til forskriften er det vist til at god praksis i barnehagen forutsetter tilsyn fra personalet når barn sover ute. I henhold til forskriften skal virksomheten planlegges og drives slik at forskriftens bestemmelser oppfylles, herunder at virksomheten planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for hvile, samtidig som virksomheten tar hensyn til sikkerhetsmessige forhold slik at skader og ulykker forebygges.

Krav til rutiner for tilsyn under soving er noe regjeringen vil vurdere som en del av gjennomgangen av regelverkets krav til fysisk miljø i barnehager og skoler.

Krav til rutiner for sikkerhet er viktig, men vil ikke kunne regulere alle tenkelige situasjoner. Kompetanse, god risikoforståelse og felles rutiner for sikkerhetsvurderinger er derfor avgjørende for at barna skal være trygge og ha det godt i barnehagen.

Nok trygge og kompetente ansatte er viktig for å ivareta både sikkerhet, omsorg og god oppfølging av det enkelte barn i barnehagene. Med virkning fra 1. august 2018 ble kravet til antall barnehagelærere skjerpet. Samtidig ble det innført et minstekrav til antall ansatte i barnehagene. Selv om det er innført et minstekrav til antall ansatte, må bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Dette innebærer at den enkelte barnehage må vurdere om det er nødvendig med en høyere bemanningstetthet enn det lovens minstekrav tilsier for å etterleve lovens krav til grunnbemanning.

Kommunen har ansvar for tilsyn med både kommunale og private barnehager, og skal blant annet kontrollere at barnehagene tilfredsstiller lovens krav til bemanning og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller føre tilsyn med at enkeltbarnehager drives i samsvar med barnehageloven. Dersom foreldrene ikke opplever at kommunen følger godt nok opp, kan de varsle fylkesmannen og be om at fylkesmannen utfører tilsyn.