Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1053 (2018-2019)
Innlevert: 21.02.2019
Sendt: 22.02.2019
Besvart: 01.03.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Hvordan vil statsråden sikre en rettferdig fordeling av de 262 millioner kronene på statsbudsjettet for 2019 som er øremerket innføring av bemanningsnorm i barnehagene, og hvordan vil statsråden sikre at alle barnehager er i stand til å innfri bemanningsnormen per 1.august 2019?

Begrunnelse

Over revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble det satt av 100 millioner kroner som var øremerket til å innfri bemanningsnormen. Midlene ble fordelt med 60 prosent til private barnehager og 40 prosent av potten til kommunale barnehager. 139 private barnehager mottok 431.654 kroner, og 86 kommunale barnehager mottok 465.116 kroner. Barnehagene som fikk midler fikk like mye uavhengig av om de hadde 6,06 i bemanning eller 7,5, og barnehager som har kuttet for eksempel i kurs og kompetanseheving for de ansatte, vedlikehold eller leker og utstyr til barna for å innfri normen, opplevde at de ble straffet for å ha kommet i mål.
Over statsbudsjettet for 2019 ble det satt av ytterligere 262 millioner kroner i øremerkede midler til bemanningsnorm i barnehagene, men halvannen måned inn i nytt regnskapsår er fortsatt ikke fordelingen av disse midlene kjent.
Status per 15.12.2018 er at det fortsatt går 86.100 barn i barnehager som ikke innfrir bemanningsnormen Stortinget har vedtatt. Ifølge både KS og PBL er ikke bemanningsnormen finansiert.
Viser også til vedtak 802, 31. mai 2018 der

«Stortinget ber regjeringen i sitt videre arbeid med reguleringen av barnehagesektoren se på modeller i finansieringssystemet som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt reduserer etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager».

Særlig utfordrende er situasjonen for de enkeltstående private barnehagene. Ifølge Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager får private barnehager tilskudd basert på gjennomsnittlige kostnader til kommunale barnehager to år tilbake i tid. Det betyr at kommuner med loven i hånd kan bemanne opp i de kommunale barnehagene slik at de innfrir normen innen fristen 1. august 2019, mens de private barnehagene må vente til 2021 for å få finansiering til å gjøre det samme.
Gjennom vinteren har det vært en rekke mediesaker om problemene dette skaper. I flere kommuner fører manglende finansiering til at de utsetter bemanningsnormen i alle barnehager, andre kommuner tar av vikarbudsjettene for å finansiere normen. Flere private barnehager har meldt om stort utfordringer. Mange private barnehager budsjetterer med underskudd og frykter for sin videre eksistens dersom de ikke får midler til å innfri normen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Nok trygge og kompetente ansatte er det aller viktigste for å sikre gode barnehager der barna får utvikle, utforske og utfolde seg. Forskningen på barnehagekvalitet viser at gode barnehager kan bidra til utviklingen og løfte alle barn, uavhengig av bakgrunn. Det er bakgrunnen for at regjeringen har skjerpet inn kravet til antall barnehagelærere og innført et minimumskrav til bemanning. Det vil også sikre at offentlige midler i større grad kommer barna til gode, gjennom flere ansatte i barnehager med lav bemanning. Debatten etter at regjeringen fremmet lovforslaget viste at barnehagene trengte noe tid på å omstille seg.

Representanten viser til at tilskuddet til private barnehager bygger på kommunens kostnader til barnehager tilbake i tid. Dette skyldes at de private barnehagenes tilskudd skal bygge på korrekte tall og derfor hentes fra siste godkjente regnskap, og har ikke i seg selv hatt et mål om å være forsinkende i endringer. Alternativet er at kommunene estimerer tilskuddet, og da må trekke tilbake midler dersom det viser seg at kommunens reelle forbruk var lavere, noe som også skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for de private barnehagene. Jeg er imidlertid enig i at ved større endringer i sektoren er "etterslepet" de private barnehagene har i tilskuddsberegningen en utfordring.

Nye tall for 2018 viser at det er i gjennomsnitt 5,8 barn per ansatt i barnehagene. Det er en klar forbedring fra 2017 da det var 6,0 barn per ansatt. 75 prosent av barnehagene oppfylte bemanningsnormen i 2018, det er en økning fra 56 prosent i 2017. Små barnehager har gjennomgående bedre bemanning enn store barnehager. Det er imidlertid betydelige variasjoner i bemanningstetthet mellom de private barnehagene.

Gjennom budsjettforliket om revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble det opprettet et øremerket tilskudd for å finansiere bemanningsnormen. Tilskuddet retter seg mot små barnehager, både kommunale og private, i kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen. Dette tilskuddet ble gjennom budsjettforliket for 2019 styrket med 160 mill. kroner, og vil med det være på totalt om lag 263 mill. kroner i 2019.

Den økte bevilgningen skal inkluderes i samme tilskuddsordning som den eksisterende bevilgningen. Likevel legger føringene i budsjettforliket opp til en noe revidert tilskuddsordning i 2019 sammenliknet med 2018, og et større totalbeløp gjør det også rimelig å vurdere fordelingen av midlene nærmere. I tillegg har det vært ønskelig å avvente barnehagestatistikken for 2018. Departementet arbeider nå med å justere retningslinjer basert på de føringer som er gitt.

Bemanningsnormen stiller krav om at barnehagene har en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Normen ble innført 1. august 2018. Kunnskapsdepartementet har fastsatt en overgangsordning i forskrift som innebærer at barnehagene kan bruke tiden fram til 1. august 2019 til å oppfylle bemanningsnormen. Barnehagene har dermed hatt ett år på å tilpasse seg bemanningsnormen. Dersom barnehagene ikke oppfyller bemanningsnormen 1. august 2019, må barnehagene søke om dispensasjon etter reglene i barnehageloven § 18 tredje ledd. Det framgår av denne bestemmelsen at kommunen kan gi dispensasjon fra bemanningsnormen for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Dispensasjonsadgangen skal kun brukes unntaksvis. Når kommunene vurderer om en barnehage skal få dispensasjon, må kommunen vurdere forholdene i den konkrete barnehagen. En uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal også legges ved barnehagens søknad om dispensasjon.

Regjeringen har satt i gang et større arbeid for å se nærmere på regelverket for etablering og finansiering av private barnehager, bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og tilsynssystemet. Dette skjer i tett dialog med sektoren. Med dette arbeidet følger vi også opp en rekke anmodningsvedtak fra Stortinget som gjelder utvikling av regelverket for private barnehager, blant annet hvordan finansieringssystemet skal ivareta de små og ideelle barnehagene og bidra til en mangfoldig barnehagesektor. Jeg er opptatt av at vi skal se eventuelle endringer i sammenheng, og lage et regelverk som fungerer godt som helhet. Det tas sikte på at gjennomgangen av regelverket og utredningen av eventuelle endringer vil være ferdig i løpet av våren 2019. Vi vil da sende forslag til lovendringer på offentlig høring. Regjeringen tar videre sikte på å komme tilbake til Stortinget i løpet av 2019.