Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1194 (2018-2019)
Innlevert: 12.03.2019
Sendt: 12.03.2019
Besvart: 19.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Eigil Knutsen (A)

Spørsmål

Eigil Knutsen (A): Vil statsråden ta initiativ til å bedre framkommeligheten på avlastningsveien til E16 mellom Bergen og Voss, og sikre at Fv. 7 langs Hardangerfjorden blir en trygg omkjøringsvei når E16 er stengt?

Begrunnelse

Fylkesveiene i Hordaland fikk tildelt 74,4 millioner kroner til rassikring i forslaget til statsbudsjett for 2019. Fylket har stort etterslep på rassikring, og opplever i økende grad ekstremnedbør.
Fylkesvei 7 går over Kvamskogen, ned til Norheimsund og langs nordsiden av Hardangerfjorden til Granvin. Dette er et av de mest regntunge områdene i landet, og veien er blant de mest rasfarlige. De totale midlene av rassikringsmidler til hele Hordaland ville ikke dekket nødvendig rassikring på strekningen Fv. 7 Øystese – Granvin.
Denne veien fungerer som avlastningsvei for E16 Bergen – Voss.
Fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune vedtok enstemmig i november 2018 at tiltak for bedre framkomst på Fv. 7 mellom Øystese og Granvin er svært nødvendig, og at staten må ta aktivt medansvar for dette, da krisesituasjoner for framkommeligheten i hovedsak blir utløst av hendelser på/mangler ved og arbeid på E16 Trengereid – Voss. Fredag 8. mars var E16 på nytt stengt pga. en alvorlig ulykke.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: I samband med forvaltningsreforma vart tidlegare rv. 7 frå kryss med rv. 13 i Granvin til kryss med E16 i Trengereid omklassifisert til fylkesveg frå 1. januar 2010, jf. St.prp. nr. 72 (2008-2009). I tråd med vedtatt ansvarsfordeling må det vere opp til fylkeskommunen å avgjere korleis utviklinga av fylkesvegnettet i Hordaland skal vere, inkl. fv. 7. Dette må også gjelde konkrete prioriteringar av statlege tilskot til skredsikringstiltak på fylkesvegnettet i Hordaland.

Regjeringa har styrka løyvingane både til skredsikring på fylkesveg og til rammene til fylkeskommunane. Vidare prioritering av fylkesvegprosjekt er difor opp til fylkeskommunen. I mellomtida arbeider regjeringa for planlegging av utbetring av E16 etter at ein har valt K5 som konsept. Dette er store investeringar som vil gi betre, sikrare og raskare framkome.