Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1410 (2018-2019)
Innlevert: 05.04.2019
Sendt: 05.04.2019
Besvart: 12.04.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Stefan Heggelund (H)

Spørsmål

Stefan Heggelund (H): Har Kulturdepartementet sendt signaler om monopolisering av markedet for databasesystemer blant NIFs idrettslag?

Begrunnelse

Vi er blitt kontaktet av leverandører som er bekymret for en monopolisering.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er selv ansvarlig for utformingen av sine medlemssystemer, og departementet legger ingen føringer for dette arbeidet. Det innebærer at NIF på selvstendig grunnlag må finne fram til konkrete løsninger som ivaretar behovet for medlems- og aktivitetstall av god kvalitet.

Medlems- og aktivitetsutviklingen i norsk idrett inngår som et sentralt element i vurderingen av måloppnåelse for bruken av spillemidlene. For Kulturdepartementet er det avgjørende at NIFs medlemssystem gir grunnlag for å rapportere medlems- og aktivitetstall av god kvalitet.

Gjennom eksisterende medlemssystem har NIF kun vært i stand til å registrere antall medlemskap, ikke antall unike medlemmer. Departementet har derfor vært tydelige på at NIF bør få på plass et system som gjør det mulig å telle antall unike medlemmer, ikke kun antall medlemskap som i dag. Registrering av antall unike medlemmer vil for eksempel kunne gi bedre grunnlag for å vurdere frafallet i norsk idrett, da man vil kunne se hvor mye av reduksjonen i medlemskap som skyldes spesialisering, og hvor mye som skyldes at ungdom forlater idretten. Behovet for å kunne registrere antall unike medlemmer er også et sentralt punkt i Riksrevisjonens rapport om Kulturdepartementets oppfølging av NIFs bruk av spillemidler.